هرکه بامش بیش برقش بیشتر

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

با اینکه بارها بر تامین انرژیهای پاک تاکیدشده اما هنوز دولت

نتوانسته در این زمینه به رشد و توسعه چشمگیری نایل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.