قطعههای ایرانی در انتظار تایید

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

درباره نوس//ازی ناوگان هوایی کش//ور پ//س از برجام دو قرارداد مهم با بوئینگ و ایرباس بسته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.