قطعههای ایرانی در انتظار تایید

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

تردیدی نیس//ت که مس//ئوالن تایید س//امت هواپیماه//ا، ت//اش میکنند که تم//ام نقصهای فنی برطرف ش//ود اما مسافران بسیاری با نگرانی از این وس//یله اس//تفاده میکنند. درباره نوسازی ناوگان هوایی کش//ور پس از برجام دو قرارداد مهم با بوئینگ و ایرباس بسته ش//د. ایرباس، ش//رکت هواپیماسازی اروپایی و سازنده بزرگترین هواپیمای ج//ت مس//افربری جهان اس//ت. دفتر مرک//زی این ش//رکت در ش//هر تولوز فرانسه قرار دارد و کارخانههای آن در سراسر اروپا گس//ترده هستند. شرکت ایرباس هماکنون بهعنوان بازوی تولید هواپیماهای مس//افربری گروه ایرباس فعالیت میکند.

سال گذشته در سفر رییسجمهوری به فرانسه قرارداد خرید 118 هواپیما بسته شد. تعدادی که چن//د روز بعد با قرارداد جدی//دی به 158 فروند افزای//ش یافت. قرارداد ش//رکت مل//ی هواپیمایی ایران ب//ا ایرباس ش//امل 45 هواپیم//ا از خانواده ایرباس A320 برای پروازهای داخلی و منطقهای، 45 هواپیم//ای A330 برای پروازهای میانبرد و میانبرد نزدیک به دورب//رد، 16 هواپیمای مدرن A350 و 15 هواپیم//ای پهنپیک//ر و دورب//رد قارهپیمای A380 بود.

در مذاک//رات طرف ایرانی با همتای فرانس//وی خ//ود، مقرر ش//د 5-8 فرون//د از ای//ن هواپیماها ت//ا پای//ان س//ال 6102می//ادی و بقیه تا س//ال 2202میادی به ایران داده شوند.

این توافق ش//امل تامی//ن هواپیماهای جدید و همکاریهای جام//ع هواپیمایی (آموزش خلبانی، تعمیر و نگهداری، پش//تیبانی خدمات )...و است. ارزش این قرارداد ح//دود 72میلیارد دالر (منابع داخلی این رقم را 01میلیارد دالر اعام کردهاند) عنوان ش//ده اس//ت. با وجود اینکه این قرارداد با شرکت ایرانایر بسته ش//ده، به نظر نمیرسد که تمامی این هواپیماها برای شرکت ایرانایر باشند چراک//ه این ش//رکت در حال حاضر دارای 26 هواپیم//ای در حال کار و 19 هواپیمای موجود در انبار بوده و دور از ذهن است که به چنین تعداد باالیی از هواپیما نیاز داش//ته باشد. به احتم//ال زیادی تع//دادی از این هواپیماها به ش//رکتهای آس//مان، کیشایر و قشمایر داده خواهند شد.

عاوهب//ر این ق//رارداد، در خرداد نیز عب//اس آخون//دی، وزی//ر راه و شهرس//ازی از بس//ته ش//دن قراردادی با شرکت بوئینگ برای خرید 100 هواپیما خبر داد.

ام//ا آنچه مورد توجه اس//ت اینک//ه آیا در این قراردادها اشارهای به انتقال دانش فنی شده است و مهمت//ر از آن اینکه ای//ران از نظر دانش فنی در صنعت هوایی در چه جایگاهی قرار دارد و نیاز به انتقال فناوری تا چه اندازه باید باشد؟

‹معرفی‹قطع ‹هسازان‹ایرانی‹به‹ایرباس‹ ‹

در ای//ن زمینه رییس اتحادی//ه هوافضای ایران به گس//ترش صنعت گفت: س//طح دانش فنی در صنعت هوای//ی ایران پایین نبود و همچنین بیش از 07ش//رکت قطعهس//از در اتحادی//ه داری//م که پیچیدهترین قطعهها را تولید میکنند.

امین س//االری ک//ه از جزئیات ق//رارداد ایرباس خبر داش//ت، اظهار کرد: براس//اس ای//ن قرارداد، ش//رکتهای ایران//ی ب//ه ایرباس قطع//ه خواهند داد.

کار ش//رکتهای ما در 20 یا 30 سال گذشته -در زمین//ه هواپیماه//ای رده تج//اری- به تولید قطعات برای مصارف داخلی منحصر ش//ده است ب//ا این ح//ال قطعاتی که میخواهی//م در این دو کارخانه بزرگ نصب ش//ود باید م//ورد تایید آنها باشند. اگر محصولی مورد تایید ایرباس و بوئینگ باشد، اقدام به خرید آن میکنند.

وی درب//اره فعالی//ت واحدهای تولی//د قطعات هواپیم//ا در داخلی در کش//ور اینگون//ه توضیح داد: ش//رکتهای ما به طور بالفعل این قطعات را س//اختهاند اما روی محصوالت غیرتجاری ساخته ش//ده اس//ت. در س//الهای تحریم به علت قطع ارتب//اط با س//ازمانهای جهانی نمیتوانس//تیم از ممیزیها رد شویم و استانداردهای آنها را بگیریم.

ای//ن به معن//ای ناتوانای//ی ش//رکتهای ایرانی نیس//ت. در 7 یا 8ماه گذشته بخش//ی از قطعات و ش//رکتهای ایران//ی را ب//ه ایرب//اس معرف//ی کردی//م و ام//روز منتظر جواب ایرباس هس//تیم، ام//ا ت//ا زمانی که ف//روش هواپیما قطعی نش//ود، بنده//ای دیگر این ق//رارداد نی//ز اجرایی نخواهد شد.

وی به این پرس//ش که آیا ایران به انتقال دانش در صنع//ت هوایی نیاز دارد، اینگونه پاس//خ داد: هیچ گاه نمیتوان گفت که دانش//ی صفر درصدی یا 001درصدی داریم. حتی ایرباس و بوئینگ نیز دانش 001درصدی ندارن//د بنابراین اگرچه امروز دان//ش خوبی در این صنعت داریم اما همچنان به انتقال دانش نیازمندیم.

ریی//س اتحادیه هوافض//ای ایران با اش//اره ب//ه اقدامات بخ//ش خصوصی اظه//ار ک//رد: اتحادی//ه م//ا بهعنوان ی//ک بخ//ش خصوصی معتقد اس//ت ک//ه راه هوای//ی ش//دن، در توج//ه به شرکتهای قطعهس//ازی خواهد بود. همچنی//ن دول//ت و سیاس//تگذاران بای//د هم//کاری و همراهی بیش//تری داشته باشند چراکه در این صورت در زمان کوتاهی، دستاوردهای صادراتی بسیاری خواهیم داشت.

ام//روز ما با تکی//ه بر نیروهای انس//انی توانمند توانس//تهایم قطع//ات قابل رقابت ب//ا دنیا و طبق اس//تانداردهای جهانی تولی//د کنیم. ژاپن و چین و برخی از کشورها از همین مسیر شروع کردهاند و بعدها بهعنوان هواپیماس//از کار کردهاند. در این زمین//ه بخش خصوصی با تمام توان خود در حال کار اس//ت اما دولت نیز باید بخش خصوصی را در این راه همراهی کند.

گس//ترش صنع//ت در ادامه این بح//ث با دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفتوگویی داش//ت. سیدجواد حسینیکیا با تاکید بر توانایی ای//ران در تولید قطعات صنعت هوایی گفت: ایران باید در ساخت قطعات صنعت هوایی به جایگاهی که در صنایع موشکی دارد، برسد.

متخصص//ان ما در ای//ن زمینه توانمن//د بوده و میتوانن//د خدمات خوب//ی را ارائه دهند اما دولت باید زمینههای استفاده و ارتقای این علم را فراهم کند.

این عضو کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس شورای اس//امی با اشاره به ضرورت انتقال دانش فنی از سوی ایرباس و بوئینگ گفت: هر کشوری به تبادل دانش با کش//ور دیگر نیازمند استبا این حال به نظر نمیرسد که این شرکتها تمایلی به انتقال دانش خود داش//ته باشند. همچنین ما باید در مذاکرات//ی ک//ه داریم، آنها را ب//ه این امر قانع س//ازیم. من در کمیس//یون صنایع این موضوع را پیگیری میکنم.

صنای//ع هوایی ایران در حالی ک//ه بیش از 40 سال ش//دیدترین تحریم های اقتصادی را تجربه ک//رد اکنون پس از تصویب برج//ام از این تحریم ها خاص ش//ده است. بر این اساس مدیران و مسئوالن صنایع هوایی در کشور پس از سالها توانسته اند برای نوسازی این ناوگان اقدام کنند.

ب//ا این ح//ال آن چ//ه در بندهای اباغی اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده تقویت زیرس//اخت های تولید صنعتی درکشور است. بر این اساس ش//رکت های واردکننده بایدواردات خود را با محوریت انتقال دانش فنی در پیش داشته باشند.

اکن//ون در بنده//ای قرارداد ب//ا بوئینگ به این موضوع تاکید ش//ده و آن چ//ه اهمیت دارد توان مدیران و مهندسان ایرانی دراجرای انتقال دانش فنی ساخت هواپیماهای پهن پیکر است.

تاخی/ر در پروازها یکی از آزاردهندهترین مس/ائلی اس/ت که مسافران هوایی با آن مواجهند اما این تاخیرها وقتی به تشویش و نگرانیهای عمیقی منجر میشود که درپی یک نقص فنی رخ داده باشد.

پرندههای فوالدی س/اخته شدهاند که مسافران راههای دور را با سرعت به مقصد برسانند ام/ا ام/ان از وقتی که امنیت فدای س/رعت ش/ود! آن زمان اس/ت که مس/افران هوایی باید ریسکپذیر باشند. انصراف از سفر، یا اطمینان نداشتن از سالمت به مقصد رسیدن.

امین ساالری: در 7 یا 8ماه گذشته بخشی از قطعات و شرکتهای ایرانی را به ایرباس معرفی کردیم و امروز منتظر جواب

ایرباس هستیم سیدجواد حسینیکیا: ایران باید در ساخت قطعات صنعت هوایی به جایگاهی که در صنایع موشکی دارد، برسد. متخصصان ما در این زمینه توانمند هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.