محورهای‹هراز‹و‹فیروزکوه‹بزرگراه‹م‹یشوند

معاون‹شرکت‹ساخت‹و‹توسعه‹زیربناهای‹حم ‹لونقل:

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

معاون ش//رکت س//اخت و توس//عه زیربناهای حملونق//ل ب//ا بی//ان اینک//ه محورهای ه//راز و فیروزکوه درحال تبدیل شدن به بزرگراه هستند، گفت: 5 کیلومت//ر از 8کیلومت//ر باقیمانده پروژه چهارخط//ه کردن محور فیروزکوه و 9 کیلومتر از پروژه مش//ابه در محور هراز تا پایان س//ال جاری به بهرهبرداری میرس//د. خیراهلل خادمی با اشاره به پیش//رفت و توسعه محورهای مواصاتی شمال کشور به ایرنا گفت: پروژه چهارخطه کردن محور فیروزک//وه در مراحل پایانی و محور هراز در حال تبدیل ش//دن به بزرگراه است. وی افزود: از پروژه چهارخطه کردن محور فیروزکوه حدفاصل تهران تا قائمش//هر حدود 8 کیلومتر باقیمانده اس//ت و تمام تاشه//ا به منظور تحویل 5 کیلومتر اصلی شامل گلوگاه، تونلها و نقاط خاص محور بهغی//راز مناطق موج//ود در دو محدوده مسکونی تکمیل و تا پایان سال به حالت چهارخطه تبدیل خواهد ش//د و نخستین محور بزرگراهی به ش//مال کشور و مرکز استان مازندران به سرانجام خواهد رسید.

عض//و هیاتمدیره ش//رکت س//اخت و توسعه زیربناهای حملونقل بابیان اینکه پ//روژه چهارخطه محور فیروزکوه به دلیل کمبود منابع در ابتدای س//ال دچار مش//کل ش//ده بود، گفت: با تامین اعتبارات، س//اخت و توس//عه این پروژه به س//رعت چشمگیری در حال انجام است و امید م//یرود این 5 کیلومتر بهعنوان مهمترین گلوگاه محور فیروزکوه رفع و در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت در ادامه به محور هراز اشاره کرد و گفت: براس//اس برنام//ه از پیش تعیین ش//ده قرار ب//ود 25 کیلومتر از این محور تا پایان سال 95 به بهرهبرداری برسد که تاکن//ون 16 کیلومتر آن ب//ه بهرهبرداری رس//یده است و 9 کیلومتر مورد تعهد نیز تا پایان سال تکمیل و زیر بار خواهد رفت.

خادمی با اش//اره به روند ساخت تونل آبشار در محور هراز ابرازامیدواری کرد، این تونل در مدت یک م//اه آینده تکمیل و گل//وگاه فعلی در محور هراز رفع شود. وی درباره سایر اقدامها در راستای رفع نق//اط گلوگاه//ی در محور ه//راز بیان کرد: مح//دوده نزدیک ورودی ش//هر آمل و بخشهای منقطع موجود در 50 کیلومتر پایانی محور نیز در مدت به اتمام خواهد رسید و کل ورودی به شهر آمل به صورت ممتد چهارخطه خواهد شد. عضو هیاتمدیره شرکت س//اخت و توسعه زیربناهای حملونق//ل ب//ا اش//اره ب//ه روند پیش//رفت 827 کیلومت//ر بزرگراه و راه اصل//ی در قالب پروژههای اقتصاد مقاومتی با مس//ئولیت ش//رکت س//اخت گفت: حدود 05درصد از حجم کل این پروژههای اقتصاد مقاومتی بهصورت رسمی و غیررسمی زیر ب//ار ترافیک قرار گرفته و پیش//رفت فیزیکی کل پروژهه//ای اقتصاد مقاومتی مورد تعهد نیز به 75 درصد رسیده اس//ت و امیدواریم تا پایان سال به تمام اهداف خود در این بخش نائل شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.