احداث نخستین فرودگاه بتنی

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدیرکل فرودگاههای اس//تان مازندران گفت: باند فرودگاه رامسر، نخستین باند بتنی شمال ایران به شمار میآید که با وجود موانع پروازی و تملک نکردن اراضی اطراف آن موجب کوتاه ش//دن طول باند ش//ده بهطوری که این باند نمیتواند میزبان پروازهای روزانه و برنامهای باشد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از ایسنا، سعداله وطنخواه گفت: بهتازگی خطکشی باند فرودگاه رامسر به پایان رسیده اس//ت اما بهدلیل عدم تملک اراضی اط//راف فرودگاه، وجود موانع پروازی و ساختمانهای مسکونی اطراف فرودگاه، باند به طور موثر آماده بهرهبرداری نیست و تنها پروازهای موردی با همانگی قبلی در آن برقرار میشود.

وی با بیان اینکه ابت//دا و انتهای باند فرودگاهها باید عاری از هر مانعی باش//د، ادامه داد: حدود یک دهه قبل وزارت راه و شهرس//ازی در پی مصوبات سفرهای استانی این باند را به طول 2هزار و 700 متر احداث کرد اما در آن زمان برای رفع موانع و تملک اراضی طرحی تهیه نشد. اکنون طول واقعی و قابل استفاده باند فرودگاه رامسر حدود هزار و 400 متر است.

به گفت//ه مدیرکل فرودگاههای اس//تان مازندران، در حال حاضر ش//رکت فرودگاهه//ا و ناوبری هوایی ایران نس//بت به بهرهب//رداری عملیاتی ف//رودگاه رامس//ر برنامهای ن//دارد تا مس//ئوالن اس//تانی برای حل این مش//کل راهکارهایی ارائه دهن//د. در حقیقت تاکنون رایزنیهای//ی در این زمینه انجام ش//ده اما در شرایط کنونی سیاس//ت شرکت فرودگاهها برای برطرف کردن موانع پروازی پیش از برقراری پروازهاست.

وی افزود: اکنون تنها ام//کان برقراری پروازهای موردی با هماهنگی قبلی در فرودگاه رامسر فراهم است و هواپیماهایی ب//ا بدنه باریک مانن//د ATR و فوک//ر 50 میتوانند در این فرودگاه نشست و برخاست داشته باشند.

مطابق نقش//ه از پیش تعیین ش//ده طول باند این فرودگاه باید 2700 متر باش//د که اکنون 2350 آن عملیاتی است و بر اس//اس اس//تانداردهای پروازی حدود 1400 متر آن قابل استفاده است، همچنین این باند 45 عرض دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.