استاندارد ایرانایرتور تایید شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

ش//رکت هواپیمایی ایران ایرتور پس از بازرسیهای ایمنی و عملیاتی انجم//ن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) دوباره استاندارد جهانی آیاواس آ را دریافت کرد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی این ش//رکت هواپیمایی، در کش//ور بازرس//ی آی او اس آ شامل ممیزیه//ای مختلفی در زمینه فنی، عملیات پرواز، عملیات کابی//ن، عملیات دیس//پچ، عملیات بار، حراس//ت و مدیریت هواپیمایی اس//ت که پس از اح//راز قابلیتهای موردنظر یاتا و دس//تورالعملهای بینالمللی این اس//تاندارد جهانی برای شرکتهای هوایی صادر میشود.

این بازرس//ی با هدف ارتقای ایمنی شرکتهای هواپیمایی انجام میش//ود و پس از آن ش//رکتها میتوانند از امکانات یات//ا در زمین//ه حملونق//ل بینالمللی اس//تفاده کنند. این استاندارد یکی از الزامهای پیوستن به یاتا (انجمن بینالمللی حملونقل هوایی) است.

در ش//رایط کنون//ی 5 ش//رکت ایران//ی و در مجموع 405 ش//رکت در دنیا این اس//تانداردها را ب//رای پروازهای هوایی خود گرفتهاند. براس//اس آمار انجم//ن بینالمللی حملونقل هوای//ی، در س//الهای 2011 تا 2015 می//ادی میزان بروز سوانح هوایی برای شرکتهای دارای استاندارد آیاواسآ یاتا، 3/3درصد کمتر از دیگر شرکتهای هواپیمایی است.

بنا بر این گزارش، انجمن بینالمللی حمل نقل هوایی (یاتا) سازمانی اس//ت فرامرزی، متشکل از 405 شرکت هواپیمایی که در آوریل س//ال 1945 در ش//هر «هاوان//ا» پایتخت کوبا، راهاندازی شد. این س//ازمان اکنون 38درصد ترافیک هوایی را به خود اختصاص داده اس//ت و دفتر مرکزی آن در ش//هر «مونترال» کانادا قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.