ارزیابی مشاوران پروژه تامین 2هزار واگن مترو کالنشهرها

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدی//رکل دفتر حم//ل و نقل ریلی درون ش//هری و حومه س//ازمان شهرداریها و دهیاریهای کش//ور از ارزیابی شدن مش//اوران داخلی و خارجی در راس//تای اجرای پروژه تامین 2هزار دستگاه واگن برای خطوط متروی کانشهرهای کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، حسین رجبصاحی افزود: بیش از 12 مش//اور داخلی ارزیابی اولیه شدند که درنهایت 6 مشاور موفق به اخذ امتیازات حداقلی ش//دند که در زمان حاضر در مرحله اخذ پیشنهاد فنی-مالی نهایی از آنها برای پروژه مورد نظریم.وی خاطرنشان کرد: همچنین در زمان حاضر در حال ارزیابی 17 مش//اور خارجی هم هستیم. رجبصاحی اضافه کرد: گروهی متش//کل از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کش//ور به عنوان کارفرمای اصلی طرح و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بهعنوان مدیر طرح، کار ارزیابی مش//اوران را انج//ام میدهن//د. وی درباره این پ//روژه گفت: پیش//نهاد وزارت کشور برای تامین 2هزار دستگاه واگن برای خطوط متروی تهران و سایرکانش//هرها در جلس//ه نخست (برگزار ش//ده در ماه شهریور) ش//ورای اقتصاد که به ریاست معاون اول رییسجمهوری تش//کیل ش//د به تصویب رس//ید که مقرر ش//د تامی//ن این تعداد واگن با حداکثر اس//تفاده از توانمندیهای ساخت داخل انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.