ضرورت مقررات یکسان برای خودروهای ورودی

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدیر توس//عه صادرات و امور گمرک شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر یکسان بودن مقررات کش//ور برای همه خودروهای ورودی به کش//ور گفت: اگر قوانینی برای خودروهای خارجی اعمال میشود، خودروهای مناطق آزاد نیز میتوانند از این قوانین پیروی کنند.

شهرام موسوی در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه براساس دستور گمرک ایران، ورود خودروهای مناطق آزاد به داخل کش//ور حتی بهصورت موقت متوقف شده است، افزود: براساس ماده 6۱ آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری (مصوب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، وسیله نقلیهای که در مناطق آزاد شمارهگذاری شده، میتواند پس از تشریفات گمرکی، در مدت تعیین شده برای ورود خودروهای خارجی، مجوز تردد موقت در سایر نقاط کشور را دریافت کند.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی به ش//مار میآیند، افزود: براس//اس مصوبه ش//ورایعالی، خودروهای مناطق آزاد میتوانند با پالک منطقه، در مح//دوده مجاز تردد کنند اما خروج آنها ب//ه خارج از محدوده مجاز، نیازمند دریافت مجوز موقت یا مرخصی خودرو است که سالی یک بار، یک ماهه از سوی گمرک ایران صادر میشود.

موس//وی ادامه داد: ماده 50 قانون گمرکی مش//خص نکرده که استثنایی بین مناطق آزاد و خارج کشور قائل شویم، این در حالی است که مصوبه هیات وزیران در م//اده 6۱ آیی//ن نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد اش//اره صریح دارد که شرایط ورود خودروها با پالک مناطق آزاد به سرزمین اصلی و استفاده از مزیت مرخصی سالی یک بار نیز مانند خودروهای خارجی است.

مدیر توسعه صادرات و امور گمرک مناطق آزاد کشور تصریح کرد: از آنجا که بخش//نامه گمرک ایران مغایر مصوبه هیات وزیران است، دبیر شورایعالی مناطق آزاد کش//ور در نامهای به معاون حقوقی نهاد ریاستجمهوری تاکید کردهاند که بخشنامه گمرک نمیتواند مغایر مصوبه هیات وزیران صادر شود.

وی افزود: تاکید این اس//ت که نبای//د به لحاظ قانونی تفاوتی بین خودروهایی ورودی از خارج کشور با خودروهای مناطق آزاد وجود داشته باشد و خودروهای مناطق آزاد بتوانند از قوانین و مقررات مرخصی سالی یکبار برخوردار شوند.

موسوی توضیح داد: مقررات ورود خودرو به سرزمین اصلی جزو قوانینی است که گمرک ایران اعمال میکند اما نکته اینجاس//ت در قانون اشاره نشده که باید تفاوتی بین خودروهای خارجی ورودی به گمرک و خودروهای مناطق آزاد قائل شویم و امتیازات برای هر دو یکسان است.

براس//اس این گزارش، مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران در نامهای از گمرکهای مناطق آزاد کشور خواسته است ضمن لغو دستورالعملهای قبلی درباره تردد این خودروها به س//ایر نقاط کشور (سرزمین اصلی)، از قبول هرگونه درخواست ورود موقت خودروهای این مناطق به سرزمین اصلی خودداری کنند.

این دس//تور گمرک ایران به گمرکهای مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، قشم، چابهار و کیش ابالغ ش//ده و همه دستورالعملهای س//ابق مبنی بر ورود موقت خودروهای پالک شده در مناطق آزاد به کل کشور، لغو شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.