پلتفرم خودروی ملی رونمایی شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

پلتفرم خودروی ملی در پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از خودروی ملی با حضور محمدحس//ن شجاعیفرد، رییس دانشکده و پژوهشکده مهندس//ی خودروی دانشگاه علم و صنعت و جمعی از اعضای هیات علمی و دانش//جویان دانشکده مهندسی خودرو برگزار شد.

شجاعیفرد در این مراس//م گفت: با اجرایی شدن این ط//رح، صنعت خودروی ما دیگر ب//ه مونتاژ روی نخواهد آورد و دیگر بحث اس//تقاللی خواه//د بود که نصیب این صنعت میشود.

وی درب//اره ویژگیهای این طرح افزود: پلتفرم خودرو، بخش اصلی یک خودرو را ش//امل میشود که دارای این قابلیت اس//ت چند مدل مختلف بدن//ه و تزئینات داخلی مناسب روی آن سوار شده و به صورت مدلهای مختلف خودرو به بازار معرفی شود.

رییس دانش//کده مهندس//ی خ//ودروی دانش//گاه علم و صنع//ت بیان ک//رد: طراحی پلتفرم خ//ودروی ملی از س//ال ۱۹۳۱ در دانش//گاه علم و صنعت ایران آغاز شد و هماکنون کل تزئینات داخلی و خارجی و طراحی بدنه تا آخرین مرحله طراحی جزئیات پیش رفته و انجام ش//ده اس//ت، همچنین این پلتفرم قابلیت ارائه تا 5۲ محصول را دارد.

عضو هیات علمی دانش//گاه علم و صنعت گفت: در این پروژه کالن که برای نخستین بار در کشور در این سطح گسترده طراحی و اجرا شده است، ایمنی خودرو و بهویژه طراح//ی که در قس//مت بدنه فلزی انجام ش//ده، در حد ستارههای جهانی است.

شجاعیفرد تاکید کرد: هدفگذاری اولیه در این طرح، چند شرط بود؛ ازجمله اینکه قیمت خودرو نباید بیش از ۲۱هزار دالر باشد و از طرفی خودرویی تولید شود که به لحاظ کیفیت از قابلیت صادرات به اروپا برخوردار باشد.

پ//روژه طراحی پلتفرم ملی خودرو در راس//تای ارتقای ارتب//اط دانش//گاه و صنع//ت خودروی کش//ور و با هدف بومیس//ازی طراح//ی پلتف//رم خ//ودرو به کنسرس//یوم دانشگاهی متشکل از دانش//گاههای علم و صنعت ایران، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوس//ی و تهران ابالغ شده بود که تنها دانش//گاه علم و صنعت ایران موفق به انجام طراحی و آمادهسازی نمونه آزمایشگاهی پلتفرم خودروی ملی شد.

اه//داف اصل//ی این پ//روژه دس//تیابی ب//ه دانش ملی طراح//ی پلتف//رم خودرو، ایجاد س//اختار مناس//ب برای طراحی پلتفرم، س//اخت نمونههای اولیه پلتفرم طراحی ش//ده، دس//تیابی به فناوری روز و قابل ص//دور، محدود کردن هزینههای محصول در حدود تعیین ش//ده، تربیت نیروهای متخصص، مناسبسازی فرآیند طراحی خودرو و در نهایت جهانی شدن صنعت خودروی کشور است.

هماکنون نمونه نیمهصنعتی و نمونه آزمایشی (پایلوت) پلتفرم خودروی ملی در انتظار اس//تقبال خودروس//ازان برای تبدیل به نمونه صنعتی و تولید انبوه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.