احتمال لغو مجوز 12 واردکننده خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

متقاضیان خرید خودروهای خارجی توجه داشته باشند که مجوز فعالیت واردکنن//دگان با برندهای بامو، هوندا، اشکودا، اوپل، سئات، داف، کوماتسو، آئودی، شورولت ...و ممکن است به زودی باطل شود.

به گزارش ایسنا، در س//الهای گذشته به دلیل شرایط تحریم، برخی شرکتهای داخلی مجوز نمایندگی واردات، کاالهای گروه خودرویی (اعم از خودروهای سبک، سنگین و ماش//ینآالت) را نه از تولیدکننده خارجی صاحب برند بلکه از شرکتهای واسطه دریافت کردند.

به دنب//ال آن 6۱ آبان ماه امس//ال رییس مرکز اصناف و بازرگان//ان ایران در نامهای به دفت//ر مقررات صادرات و واردات س//ازمان توس//عه تجارت؛ نام ش//رکتهایی که با واس//طه اقدام ب//ه دریافت نمایندگ//ی واردات محصوالت گ//روه خودروی//ی کردهاند را اعالم و اب//الغ کرد که از ۸۱ آذر گواهی فعالیت صادرش//ده برای این ش//رکتها باطل خواهد شد.

براس//اس این فهرس//ت ش//رکتهای توان خودرو جی (واردکننده محصوالت اپ//ل)، فامیلی موتور (هوندا)، ایده برنا گروه موتور (اس//کودا)، پرش//یا خودرو (بامو)، کیهان موتور آرین (سئات و هوندا)، داتیس فرا دیزل آریا (داف)، رهآوران جاده تجارت گامبرون (کوماتسو)، شرکت تولیدی و صنعتی جهانرو (تازاری)، یکتاز سیکلت کویر ،)KTM( آری//ان یس//ان ماه//ان ‪،)HBM NOBAS(‬ فن//اوری پاس//ارگاد منطقه آزاد انزلی (آئودی) و سهام پژوهان مهر (ش//ورولت) مجوز نمایندگی خود را از شرکتهای واسطه دریافت کردهاند.

در این رابطه رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران گفت: شرکتهایی که در گذشته در زمان تحریم نمایندگی خود را از طریق ش//رکتهای واسطه دریافت کردهاند اگر اقدام به دریافت نمایندگی مس//تقیم نکنن//د مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.

ی//داهلل صادق//ی ادام//ه داد: در این زمینه مقرر ش//د با ش//رکتهای خارج//ی صاحب برن//د مکاتبه و مش//خص ش//ود که آیا ش//رکتهای واردکننده داخلی که به صورت غیرمستقیم نمایندگی خود را دریافت کردهاند و اقدامات الزم برای کس//ب نمایندگی مس//تقیم از شرکت صاحب برن//د را انج//ام دادهاند و عالوه بر آن آیا ش//رکت صاحب برن//د خارجی تمایلی ب//ه اعطای نمایندگی مس//تقیم به شرکتهای یاد شده دارد یا خیر.

وی با بیان اینکه بنابراین اکنون تا زمان مشخص شدن نتیجه این مکاتبات، ش//رکتهای نمایندگی غیرمستقیم میتوانند ب//ه فعالیت خود ادامه دهند، خاطرنش//ان کرد: نمایندگی رس//می خودروساز خارجی در ایران به شرکتی گفته میش//ود که قرارداد خود را با ش//رکت خودروس//از صاح//ب برند یا دفاتر منطقهای آن یا ش//رکتی که دارای اختیار از ش//رکت اصلی برای واگذاری نمایندگی باش//د، منعقد کرده باش//د که در حال حاضر برخی از شرکتهای فعال در واردات این محصوالت بدون این شرایط هستند و اگر موفق به دریافت نمایندگی مستقیم به عنوان نماینده رسمی نشوند، مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.