نظارت شکایتمحور اساس فعالیت سازمان حمایت

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

ریی//س س//ازمان حمای//ت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت خودروهای داخلی است و س//ازمان حمایت تنها به شکایتهای مردم در این زمینه رسیدگی میکند.

ب//ه گزارش اخبار خودرو، س//ید محمود نوابی در پاس//خ به این پرسش که سازمان حمایت چه اقدام//ی برای رفع حاش//یه بازار خودرو و تاثیر خودروس//ازان در قیمتها انجام داده اس//ت، اظهار کرد: س//ازمان حمایت یک سازمان عالی نظارتی است و در رابطه با قیمت خودروهای داخلی با توجه به ورود شورای رقابت به این مس//ئله، ما موازیکاری با شورا انجام نمیدهیم البته در این زمینه همکاریهایی داریم.

وی ادامه داد: سازمان حمایت کنترلی بر قیمت خودروهای داخلی ندارد اما در زمینه تحویل خودرو، خدمات قبل، هنگام و پس از فروش، مراجعه م//ردم به تعمیرگاهها و نارضایتی مصرفکنندگان خودرو اقداماتی را انجام میدهیم و عالوه بر این اگر فردی از قیمت خودرویی شاکی باشد میتواند شکایت خود را در سامانه ۴۲۱ ثبت کند.

رییس س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: به این ترتیب اگر مش//کل از طریق خودروس//از حل ش//ود ای//ن کار را انجام خواهیم داد در غیراین صورت موضوع را به شورای رقابت ارجاع میدهیم.

نوابی با تاکید بر اینکه مردم در رسیدگی به شکایتهای مربوط به قیمت خودرو بیپناه و بیمرجع نیستند، گفت: دستورالعمل قیمتگذاری خودرو از س//وی شورای رقابت تدوین ش//ده که این دستورالعمل منجر به قیمت خودروها میش//ود و شورای رقابت مس//ئول نظارت بر قیمتهاست تا اگر قیمت باالتری اتخاذ شود به این مسئله رسیدگی کند.

وی ادامه داد: در مذاکرهای که با رییس ش//ورای رقابت داش//تم، ش//یوا عنوان کرد که اگر حاشیه بازار دو خودرویی که قیمتگذاری آنها آزاد شده است، وجود داشته باشد این موضوع را بررسی میکنیم و این دو خودرو را به نظام قیمتگذاری بازمیگردانیم.

به گفته رییس سازمان حمایت، نظارت این سازمان نظارت بازرسیمحور نیست بلکه نظارت، شکایت محور است.

نوابی همچنین با بیان اینکه ش//ورای رقاب//ت ورودی به موضوع قیمت خودروهای خارجی ندارد، گفت: ما به این مس//ئله نظارت داریم و اگر در قیمت یا خدمات خودروهای خارجی مش//کلی وجود داش//ته باشد به این مسئله رسیدگی خواهیم کرد.

رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در عین حال از بازرسیهای سرزده سازمان حمایت از تعمیرگاههای خودروهای داخلی و نظارت بر کیفیت این خودروها خبر داد و گفت: درباره خودروهای داخلی بازرسی در بازار نداریم اما اگر قرار شود در این زمینه وارد شویم از نیرو و امکانات الزم برخوردار هستیم.

وی تاکی//د کرد: وقتی ش//ورای رقابت اعالم میکند ک//ه بازار خودرو را کنترل میکنیم، لزومی به نظارت در این زمینه نمیبینیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.