سامانه 5 میلیارد تومانی در انتظار تجاری سازی

پیگیری‹«گسترش‹صنعت»‹از‹وضعیت‹فعلی‹«سامانه‹هوشمند‹ارتباط‹خودرویی»‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بی//ش از یک س//ال و نی//م از بهرهبرداری «س//امانه ارتباطات هوش//مند خودرویی» میگذرد و این سامانه ب//ا تم//ام کاربردهای//ی ک//ه دارد ماههاس//ت در انتظار تجاریسازی به سر میبرد.

اواخر آذر سال ۰9 بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ای//ران و همچنین جهاد دانش//گاهی دانش//گاه ش//ریف همکاری خود برای س//اخت «سامانه ارتباطات هوش//مند خودروی//ی» را آغاز کردن//د. در همان زمان اس//تفاده از فناوری ارتباطات خودروی//ی برای افزایش س//طح ایمنی خودروها یکی از اهداف تمرکز روی این پروژه عنوان شد. این سرویس، سامانه ایمنی است که از طریق فناوری ارتباطات خودرویی میتوان بدون دخالت سرنش//ین، ارتباط خودروها را با یکدیگر و با تجهیزات کنار مسیر برقرار کرد.

با بهکارگیری این س//امانه، خودروها از وضعیت سایر خودروه//ا و محیط اطراف مطلع میش//وند و راننده بر اس//اس اطالعات دریافت شده، قادر خواهد بود تصمیم درس//ت را در زمان مناسب اتخاذ کند. به این ترتیب تا حد زیادی از وقوع حوادث رانندگی در معابر ش//هری و جادههای کشور کاسته میشود.

‹اج/رای‹پایل/وت‹س/امانه‹در‹برخ/ی‹نقاط‹ ‹ کشور

در حالحاضر این س//امانه بهصورت نمونه آزمایش//ی در برخی نقاط کش//ور راهاندازی شده اما برای استفاده همگانی عالوه بر تجاریس//ازی، زیرس//اختهای الزم برای استفاده از آن باید در کشور فراهم شود.

به گفته عضو هیات علمی جهاد دانش//گاهی دانشگاه صنعتی ش//ریف، این پروژه هم//راه دانش فنی همزمان با اج//رای نمونه آزمایش//ی بود که بخ//ش فناوری آن س//ال ۳9 به پایان رسید و در اسفند همین سال جایزه جشنواره خوارزمی را دریافت کرد و از سال 94 نیز روی تجاریسازی این محصول متمرکز شدهایم.

حبیب رستمی که در این سالها مستقیم درگیر این سامانه بوده، در گفتوگو با گسترش صنعت اظهار کرد: در این مدت (پس از آماده ش//دن س//امانه) نمونههای مختلف//ی از آن به اجرا درآم//ده و اکنون بهدنبال ایجاد برخ//ی زیرس//اختهای قانونی ازجمل//ه تنظیم بعضی مقررات هستیم تا تجاریسازی این طرح محقق شود.

در ارتباط با زیرس//اختهای قانون//ی این پروژه مدیر توس//عه صنایع نوین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به گسترش صنعت گفت: برخی از افراد عالقهای به اس//تفاده از این سیس//تم ندارند. پس از آنکه سامانه هوش//مند ارتباطات خودرویی بهصورت آزمایش//ی در مس//یر تهران- رش//ت روی اتوبوسهای مس//افربری و تاکس//یها قرار گرف//ت، از آنجایی که میزان متوس//ط سرعت و توقف رانندهها و مواردی از این دست سنجیده میش//ود، بس//یاری از رانندگان این موارد را جزو حریم ش//خصی خود دانس//ته و عالق//های به اس//تفاده از این س//امانه ندارند. محمدرضا فیروز منش افزود: بر همین اس//اس در تغییر قوانین باید حدود ورود این سامانه به حریم شخصی کاربران از نظر حقوقی و قضایی سنجیده ش//ود. با پیادهس//ازی این س//امانه به طور تقریبی تمام قوانین راهنمایی و رانندگی کشور تغییر خواهد کرد.

همانطور که اش//اره ش//د، پژوهش//گران این س//امانه فعالی//ت خ//ود را در آذر ۰9 آغ//از کردند و س//ال ۳9 این س//امانه به بهرهبرداری رس//ید. به گفته رستمی در حالحاضر جهاد دانش//گاهی دانشگاه صنعتی شریف از نظر تعریف پایلوت و نیز روشهای تجاریسازی تمرکز دارد.

عالوه بر جهاد دانش//گاهی دانش//گاه صنعتی شریف، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مذاکراتی برای تجاریس//ازی این پروژه آغاز کرده است.به گفته مدیر توسعه صنایع نوین سازمان گسترش و نو سازی صنایع ای//ران از آنجایی که این پ//روژه در لبه مرز فناوری قرار دارد و زیرساختهای آن هنوز فراهم نشده است، ایدرو برای اجرایی شدن آن باید مذاکرات بسیاری با سازمان ترافیک، راهداری، ش//هرداری ...و انج//ام دهد زیرا این سازمانها از برخی تجهیزات بینراهی استفاده میکنند که باید کنار خیابانها نصب شود.

‹سرمای ‹هگذاری‹باالی‹5‹میلیاردی ‹

پروژه س//امانه هوش//مند ارتباطات خودرویی از روی مدلی در امریکا الگوبرداری شده و بیش از ۰4 پژوهشگر به صورت ثابت یا پروژهای روی آن تمرکز کردهاند. البته باید به این نکته نیز اش//اره کرد که این سامانه هنوز در امریکا به صورت نمونه اجرا میشود. ازجمله قابلیتهای این س//امانه میتوان به نشان دادن فاصله بین خودروها اش//اره کرد. عالوه بر آن س//امانه یادش//ده ترافیکها را هشدار و اطالعات آبوهوایی را به راننده نشان میدهد و اگر آمبوالنس//ی در مسیر باشد، برای باز کردن مسیر پیش از رس//یدن آمبوالنس به رانندهها هشدار میدهد. در کنار این م//وارد ارتباط با تابلوهای//ی مانند ترافیک در خیابانه//ای مختلف کش//ور و نمای//ش آن از دیگر کاربردهای این سامانه است.

آزادراه ته//ران- رش//ت از جمل//ه مس//یرهایی اس//ت ک//ه ای//ن س//امانه بهص//ورت نمون//ه آزمایش//ی در آن پیاده ش//ده است بهگونهای که پس از اعالم آمادگی برخی از رانندگان داوطلب، این س//امانه روی خودرو آنها مجهز شده است.

به گفته رستمی، عالوه بر این آزادراه، در شهر قزوین نی//ز برخ//ی از اتوبوسها و آمبوالنسها به این س//امانه مجهز ش//دهاند. در تهران هم در س//ال 94 نمونهای در یکی از خطوط بیآرتی تهران پیاده شد و اکنون پایلوتی در خ//ط اتوبوسه//ای برقی میدان خراس//ان تا میدان ش//هدا به اجرا در آمده که نش//ان میدهد این س//امانه قابلیت رفع مسائل مرتبط با ترافیک را دارد.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سرمایهگذار این پروژه بوده و حدود 5میلیارد و ۰۰5 میلیون تومان روی این پروژه س//رمایهگذاری ک//رده عالوه بر آن مغز متفکر این ایده، اس//تادان دانشگاه ش//ریف بودهاند. در حالحاضر بخش گس//تردهای از مذاک//رات معرفی این سیس//تم ازس//وی متخصصان دانش//گاه ش//ریف انجام میش//ود زیرا به ثمر نشس//تن آن دغدغه پژوهشگران اس//ت. با توجه به س//رمایه مالی و علم//ی این پروژه و همچنین ضرورتهای بدیهی اس//تفاده از این س//امانه، اکن//ون این پرس//ش مط//رح میش//ود که چ//را روند تجاریس//ازی این سامانه به کندی پیش میرود. فیروز منش در این باره معتقد اس//ت این سیستم جدید است و ارگانهایی که میتوانند از آن استفاده کنند، آشنایی زیادی با این س//امانه ندارند؛ از طرفی دیگر عمر برخی مدیریتها کوتاه اس//ت و امکان دارد پس از توافق برای توجیه مدیر جدید باز هم ناچار به معرفی این س//امانه ش//وند بنابراین در این شرایط نمیتوان زمان مشخصی برای پیادهس//ازی آن عنوان کرد و به همت دولتمردان بستگی دارد.

یک//ی از ن//کات مثبت س//امانه هوش//مند ارتباطات خودرویی این است که قابلیت نصب روی تمام خودروها را دارد و این سامانه به صورت دستگاهی جداگانه روی خودروها نصب خواهد شد.

در ارتب//اط با قیمت این دس//تگاه ه//م، قیمت ثابتی مشخص نش//ده و سازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران منتظر اس//ت تا پس از بررس//ی مشاوران، هزینه خرید آن را مشخص کند.

حبیب رستمی: بهدنبال ایجاد برخی زیرساختهای قانونی ازجمله تنظیم بعضی مقررات هستیم تا تجاریسازی این طرح محقق شود

محمدرضا فیروز منش: با پیادهسازی این سامانه به طور تقریبی تمام قوانین

راهنمایی و رانندگی کشور تغییر خواهد کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.