بازنگری‹مشروط‹در‹قیمت‹تایرها

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

قاچاق؛ معضلی اس//ت که ب//ازار داخل را ب//ه زحم//ت انداخته اس//ت و نیز ورود کااله//ای خارجی از مبادی رس//می که به نظر میرس//د بر اساس نیاز بازار انجام میشود تولیدکنندگان داخل را معترض ک//رده اس//ت در ای//ن رابطه س//خنگوی انجم//ن صنفی صنعت تای//ر ایران معتقد اس//ت در صورت افزایش نهادهه//ای موثر بر تولید تایر و افزایش نرخ ارز ناگزیر به بازنگری در قیمتها خواهیم بود.

مصطفی تنها در گفتوگو ب//ا خبرخودرو افزوده امس//ال هرگونه بازنگ//ری در قیمت تایر بس//تگی ب//ه جری//ان ت//ورم دارد. هماکن//ون بس//یاری از تولیدکنندگان تایر با س//ود بس//یار اندک در حال تولید و عرض//ه تایر به بازار هس//تند این در حالی اس//ت که برخیه//ا تولیدکنندگان ب//ا قیمتهای فعلی نهتنها سودی کس//ب نمیکنند بلکه متضرر نیز شدهاند.

وی در ادام//ه با اش//اره به ت//داوم معضل قاچاق الس//تیک به کش//ور اظه//ار کرده با وج//ود برخی اقدام//ات دولت در جلوگیری از واردات رس//می به کشور اما همچنان جریان قاچاق تایر به ایران ادامه دارد.

او تصری//ح ک//رده به منظ//ور کنترل و نظارت دقی//ق بر روند واردات پیش//نهاد ش//ده نسبت به ورود نش//انهای خارجی به کشور توجه بیشتری شود و الزام ثبت نمایندگیهای وارداتی نیز اجرایی شوند.

تنها با اش//اره به لزوم بازرسی و آزمون تایرهای وارداتی به لحاظ کیفی در مبادی ورودی تاکید کرده دولت باید بازرسی دقیقتری در ورود کاال از گم//رکات و انطباق اظهارنامه گمرکی واردکنندگان داش//ته باش//د این در حالی است که ش//رایط ورود تایر بهصورت رس//می و مهمتر از آن قاچاق به کشور ش//رایط نگرانکننده را پیش روی این صنعت قرار داده است.

عض//و کمیته اجرایی انجم//ن صنفی صنعت تایر افزود: چرا باید ارزی که با ش//رایط سختی بهدست میآید به جای اینکه صرف تولید و توس//عه کشور شود با واردات در مسیر ضدتوسعه هزینه شود؟

تنها با ابراز تاسف از استفاده از تایرهای وارداتی در محص//والت داخلی تصریح کرد: با وجود تاکیدهای انجام ش//ده همچنان بسیاری از خودروهای صفری ک//ه به وس//یله کارخانجات داخلی به ب//ازار عرضه میش//وند دارای تایرهای خارجی بوده و مش//خص نیست با چه منطقی این اقدام انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.