پلتفر‹مهای‹قدیمی‹عامل‹دریافت‹تک‹ستاره‹کیفی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دبی//ر انجمن خودروس//ازان ای//ران معتقد اس//ت متاس//فانه در جریان تحریمها بسیاری از برنامههای خودروس//ازان در حوزه توس//عه محصول با تاخیر مواجه شد. احمد نعمتبخش در گفتوگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اجرای برخی پروژههای ارتقا در ش//رکتهای خودروس//از تصریح ک//رده اینکه چرا همچنان برخی از خودروها در ارزیابیها کیفی تک س//تاره هستند بهط//ور حتم به پلتفرم قدیمی این خودروها بازمیگردد. البت//ه همواره ش//رکتهای خودروس//از پروژههایی را به منظور ارتقای تولید محصوالت با پلتفرم قدیمی داشتهاند بهطوری که براس//اس سیستمی که وجود دارد زمانی که خودروی//ی در دوران گارانتی ب//ه نمایندگیها مراجعه و ایرادها آن مشخص میشود به طور اتوماتیک این ایرادها به ش//رکتها منتقل میشود و چنانچه این عیوب مربوط ب//ه قطع//ه بهکار رفت//ه و یا در جریان مونتاژ ایجاد ش//ده باش//د، ش//رکت درصدد رفع آن اق//دام میکند. وی بیان کرده امروز باید ش//رکتهای خودروساز در مسیر توسعه محصول حرکتهای جدیتری داش//ته باش//ند هر چند اقداماتی از س//وی ش//رکتها در این زمینه در حال انجام است به طوری که قراردادهای اخیر دو خودروساز بزرگ کش//ور با ش//رکتهای پژو و س//یتروئن و همچنین سایر تولیدکنندگان خودرو با طرفهای خارجی قدیم و جدید خود، تولید و عرضه خودروهای جدیدی را در کشور نوید میدهد. دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با توجه به برنامه خودروسازان به منظ//ور طراحی پلتفرمه//ای جدید اظهار ک//رده در جریان طراح//ی پلتفرمهای جدید خوشبختانه ش//رکتهای خودروساز اقداماتی را ش//روع کردهان//د بهط//وری ک//ه هماکنون ش//رکت س//ایپا درصدد طراحی پلتفرمهایی برای تولید خودروهای ارزانقیمت اس//ت و ب//رای تولید خودروهای گرانقیمت نیز با همکاری سیتروئن اقداماتی را آغاز کرده است. شرکت ایرانخودرو نیز روی پلتفرم سمند اقداماتی انجام داده و در مرکز تحقیقات ایرانخودرو بهطور مستمر پروژههایی در این زمینه در حال اجراس//ت. وی در ادامه درباره مذاکرات اخیر خودروسازان برای تولید محصوالتی ب//ا پلتفرمهای مش//ترک اظه//ار کرده اینک//ه در جریان همکاریها با شرکتهای خارجی روی پلتفرمهای عرضه ش//ده خودروها تولید شوند یا در این جریان، پلتفرمهای جدیدی طراحی ش//ود بستگی به تصمیم شرکتها دارد ه//ر چند به لحاظ اقتصادی و هزین//ه باالیی که طراحی پلتفرم بهدنبال دارد دو شرکت بزرگ خودروساز میتوانند در توافقی، پلتفرم مش//ترکی را با یکی از شرکای خارجی طراحی کنند و در نهایت هر شرکتی براساس خودرو مورد نظر روی این پلتفرم مشترک، خودرو تولید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.