اولویتهای مهم در برنامهریزی خودروسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در ش//رایطی که همچنان موضوع تولید خودروهایی با پلتفرم قدیمی از انتقادهای مطرح به صنعت خودرو است یک کارشناس صنع//ت خودرو میگوید خودروس//ازان باید ب//ه دنبال تغییرات اساسی و بنیادی در طراحی و کیفیت در تولید باشند.

ام//راهلل امین//ی در گفتوگو با خبر خودرو بی//ان کرده تحول در کیفی//ت، رقابتپذیری، صادرات و طراحی پلتفرمهای جدید اولویتهای//ی اس//ت که همزم//ان بای//د در برنامهری//زی آینده ش//رکتهای خودروس//از دیده ش//ود. وی تصریح کرده یکی از موضوعهای مهم امروز در صنعت خودرو، تغییر پلتفرمهای تولید در شرکتهای خودروسازی است این در حالی است که در دنیا هرچند سال یکبار پلتفرمهای تولیدی تغییر میکنند و بر اساس آن اس//تانداردها و کیفیته//ای جدیدی تعریف و ایمنس//ازی خودروها انجام میش//ود. وی تاکید کرده از آنجا که متاس//فانه در ای//ران، طراحی پلتفرمه//ا و مدلهای جدی//د هزینه باالیی به همراه دارد بیش//تر ش//رکتها برخی تغییرات جزئی را روی مدلها و پلتفرمه//ای قدیمی ایجاد میکنند. امروز خودروهایی که برخی از ش//رکتهای داخلی با عنوان مدلهای جدید عرضه میکنند تنه//ا برخی تغییرات جزئ//ی روی پلتفرمهای قدیمی است و پلتفرمهای جدیدی طراحی نمیشوند. عضو هیات علمی دانش//گاه عالمه طباطبای//ی تصریح کرده امروز در کش//ورهایی ک//ه بهطور مداوم پلتفرمهای جدی//د طراحی میکنند به جهت اینک//ه تولید در مهارت باال و اقتصادی اس//ت هزینه چندانی را به شرکتها تحمیل نمیکند در حالی که در ایران بهدلیل نبود تیراژ اقتصادی تولید در ش//رکتهای خودروسازی، این موضوع انگیزهای را برای ش//رکتها ایجاد نمیکند. وی با اشاره به تاثیر همکاریه//ا بر تحول در حوزه طراحی پلتفرم و عرضه مدلهای جدید بیان کرده یکی از پایههای قراردادهای خودرویی طراحی مدله//ا و پلتفرمهای جدید اس//ت و بهطور حت//م این جریان میتواند پایه تولید را گس//ترش داده و با افزایش تولید، صادرات خودرو نیز رونق خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.