کاهش تعرفه واردات مواد اولیه با افزایش نرخ ارز

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد اس//ت افزایش فعلی نرخ ارز جهش//ی و فراتر از رش//د طبیع//ی بوده و باعث افزایش هزینههای تولید در واحدهای خودروسازی خواهد شد.

ش//هرام آزادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرده به طور طبیعی هر س//ال ن//رخ ارز به مقدار مش//خصی افزایش مییابد ک//ه این افزایش با توجه به نرخ تورم طبیعی اس//ت. وی ب//ا بیان اینکه با این حال افزایش اخیر نرخ ارز غیرطبیعی و به صورت جهشی بوده است، خاطرنش//ان کرده این افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینههای تولی//د در واحده//ای تولی//دی ازجمل//ه خودروس//ازان خواهد ش//د.عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داده بخش//ی از هزینههای تولید خ//ودرو مربوط به واردات مواد اولیه اس//ت و حتی خودروهای داخلیسازی شده نیز بین ۰۲ تا ۰۳درص//د ارزبری برای واردات مواد اولیه دارند. بنابراین در این شرایط که نرخ ارز به صورت غیرطبیعی افزایش یافته دولت باید ب//ا اقداماتی چون کاهش عوارض و تعرفههای واردات مواد اولیه افزایش هزینههای تولید در ش//رکتهای خودروسازی را جبران کن//د. آزادی با بیان اینکه مدیریت نرخ ارز در راس//تای حمایت از واحدهای تولیدی از وظایف اصلی دولت اس//ت، تصریح کرده البته ممکن اس//ت افزایش فعلی نرخ ارز موقت بوده و به زودی نرخ ارز به سطوح پیشین بازگردد. با این حال اگر سیاست دولت ب//ه هر دلیلی افزایش نرخ ارز اس//ت بای//د هزینههایی که از این ناحیه به واحدهای تولیدی وارد میشود را جبران کند تا قیمت کاالهای تولیدی در داخل افزایش نیابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.