ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی تا ۰۱ سال دیگر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ت//ا س//ال 5۰4۱ خودروه//ای دیزل//ی در پاری//س، مادرید، مکزیکوسیتی و آتن یونان اجازه تردد نخواهند داشت.

به گزارش خودرونویس ش//هرداران این 4 شهر در نشستی که ش//هرداران۰4C در مکزیکوسیتی ش//رکت کردند، اعالم کردند ب//رای مقابله با آلودگی ه//وا، قصد دارند خودروه//ای دیزلی را ممنوع کنند.

آن هیدالگو، شهردار پاریس در بیانیهای اعالم کرد شهرداران به پا خاس//تهاند تا بگوین//د تغییرات جوی، یک//ی از بزرگترین چالشهایی است که با آن مواجه هستیم. ما میخواهیم بگوییم دیگر آلودگی هوا و مش//کالت س//المت و مرگومیر ناشی از آن بهویژه برای شهروندان آسیب پذیر را تحمل نمیکنیم.

مش//کالتی مانند آلودگ//ی هوا نیازمند اق//دام قاطع بوده و ما از تولیدکنندگان خودرو و اتوبوس میخواهیم به ما بپیوندند.

براساس گزارش بیزنس اینسایدر، شهرداران و مقامات محلی نماینده ۶۸ شهر در نشست ۰4C برای بررسی طرحهای مقابله با تغییرات جوی دیدار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.