پیچ تند «پیچ و مهره سازی» در ایران

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خ//ودرو از مجموع//های قطعات تشکیل شده که هر ی//ک از آنه//ا بهطور قطع وظیف//های به عهده دارن//د. ش//اید قطعات//ی مانن//د موت//ور، گیربکس، سیس//تمهای الکترونیکی، تایر ...و در وهله نخس//ت بسیار پر اهمیتتر از دیگر قطعات مانند پیچ و مهره به نظر برسند اما در گفتوگو با تولیدکنندگان قطعه ه//ر ی//ک ب//ر اهمی//ت کاالی تولیدی خ//ود تاکید میکنند. شاید یکی از قطعاتی که کمتر به آن توجه میشود پیچ و مهره باشد؛ کاالیی ریز که نقش روبات را در خودرو یا هر چیز دیگری بازی میکند. در واقع پیچ و مهره تمام قطعات به کار رفته در خودرو را به یکدیگ//ر متص//ل میکن//د و زمانی که ب//ا دقت به محصوالت اطراف خود توجه میکنیم، میبینیم چه حجم عظیمی از این قطعات ریز در اقالم مختلف به کار رفته اس//ت و هنگامی که این مس//ئله تبدیل به سوژه یکی از گزارشها میشود، تمام پیچ و مهرهها یک به ی//ک جلو میآیند و خود را معرفی میکنند. در بازدیدی که از یکی از مراکز صنعتی ایران داشتم به جای توجه به سخنان مدیر پروژه، پیچ و مهرههای به کار رفت//ه در نمونهها و ماکتهای ماهوارهای بود ک//ه مرا میخکوب خود ک//رد. در این میان برآوردی انجام ش//د که ان//واع پیچها ب//ا اندازههای مختلف و کارکرده//ای متف//اوت ت//ا چ//ه ان//دازه میتواند به درآمدزایی کش//ور کمک کند ام//ا برخی عوامل این معادل//ه را به ه//م میزن//د. در ادام//ه، گفتوگوی گس//ترش صنعت با نورالدین مهری، رییس اتحادیه صنف پیچ و مهره را درباره این عوامل میخوانید. €

خی//ر، در برخی پی//چ و مهرهه//ا از تولیدات داخلی اس//تفاده ش//ده و پیچ و مهرههای مورد نیاز بعضی محصوالت به وسیله واردات تامین میشود.

دلی/ل ای/ن امر چیس/ت آی/ا ظرفیتهای € داخلی پایین است؟ بله، متاس//فانه ظرفیت تولید در ایران پایین است و س//ازندگان داخلی توان رقابت با بازارهای جهانی را ندارن//د بنابراین فعاالن این صنف زی//اد نبوده و در نتیجه می//زان تولید نیز پایین اس//ت، به طوری که تنها ۰۳درصد از مصرف پیچ و مهره داخلی در کشور تولید و ۰۷درصد وارد میشود. €

س//ازندگان عنوان میکنند ساخت پیچ و مهره برای آنه//ا صرفه اقتص//ادی ندارد. در ای//ن زمینه بارها با اعضای انجمن جلساتی برگزار و با آنها گفتوگو شد اما سازندگان به این دلیل که تعرفه مفتول باالست و نمیتوانند با چین و تایوان رقابت کنند، حجم تولید خود را کاهش یا ترجیح میدهند فعالیت خود را در صنف دیگری از صنعت قطعه ادامه دهند. بنابراین با وجود چنین شرایطی ناچار به واردات هستیم. € مصرف س//االنه کشور به پیچ و مهره یکصد هزار تن اس//ت که از این حجم ۰۳هزار تن در داخل تولید و باق//ی از خارج تامین میش//ود. البته تعداد موردنیاز پیچ و مه//ره خودروس//ازان باال نیس//ت و تولیدات تولیدکنن//دگان داخلی مورداس//تفاده قرار میگیرد ام//ا در بخشهای دیگر از پی//چ و مهرههای خارجی استفاده میشود. ام//روز بیش//تر تولیدکنن//دگان در ای//ن صن//ف با خودروس//ازان داخل//ی مانن//د ایرانخودرو، س//ایپا و مگاموت//ور ق//رارداد مش//ترک هم//کاری دارند و شرکتهای تولیدی کاالهای موردنیاز آنها را تامین میکنند اما خارج از صنعت خودرو پیچ و مهرههای بخشه//ای دیگر صنعتی از جمله پیچ کوچک و ریز فرم عینک تا صنایع هواپیماس//ازی، کشتیس//ازی ...و از خارج تامین میش//ود. پیچ قطعه مهمی است زیرا ب//رای اتصال تمام اجزای ی//ک محصول به آن نیاز اس//ت و هی//چ صنعتی وجود ن//دارد که به این کاال نیاز نداش//ته باشد و هر قطعه دو بخشه با پیچ و مهره به هم متصل میش//ود اما متاسفانه بسیاری از افراد که دس//تگاه و ماشینآالت ساخت این قطعه را وارد کردهان//د به دلیل پایین بودن قیمت آن ترجیح میدهند به س//راغ س//اخت س//ایر قطعات بروند. به این ترتیب با همان دس//تگاه به جای تولید پیچی با قیمت فروش ۵ه//زار تومان قطعهای تولید میکنند ک//ه ۵۱هزار تومان قیم//ت دارد. بنابراین از آنجا که تولید پیچ و مهره برای تولیدکنندگان داخلی صرفه اقتصادی ندارد و س//ودی را نصیب سازنده نمیکند افراد به س//راغ تولید دیگر قطع//ات رفتهاند. بر این اس//اس اتحادی//ه چندین بار پیگیر موضوع ش//ده و نشس//تهایی با فعاالن این صنف برگ//زار کرده اما نتیجه مطلوبی به همراه نداش//ته است، ضمن اینکه برخ//ی از پی//چ و مهرهس//ازان با اتحادی//ه همکاری ندارند و محصوالت خود را با قیمت باالتر بهدس//ت مصرفکننده میرسانند. حتی اتحادیه ضمانت کرد در صورت داش//تن تولید داخلی هیچ پیچ و مهرهای وارد نخواهد ش//د و برای تحقق ای//ن موضوع هزینهه//ای تولید نی//ز برآورد ش//د زیرا معتقدیم نداش//تن صرفه اقتصادی به طور کامل درس//ت نیس//ت زیرا اتحادیه هزین//ه تولید را محاس//به کرده است. بنابراین در صورت وجود اراده تولیدکننده میتواند با ظرفیت باال ساخت تولید کل بازار داخل را پوش//ش دهد اما سود و نفع مالی مانع این کار است. € بل//ه، در بازدیدی ک//ه اتحادیه از برخی ش//رکتها داشت، مش//اهده شد که به جای تولید پیچ و مهره، قطعهای دیگر تولید و به بازار عرضه میشود. €

تولی//د داخل به نفع اقتصاد کش//ور بوده زیرا ممکن اس//ت یک کانتینر پیچ و مهره وارد ش//ود و قطعات معیوبی نیز بین آنها وجود داش//ته باشد یا استاندارد الزم را نداشته باش//د. به گونهای که نمیتوان آن را بازگردان//د یا از آن اس//تفاده ک//رد. در حالی که اگر محص//والت داخلی باش//د در ص//ورت معیوب بودن قابل پیگیری است و میتوان نسبت به بازگشت آن نی//ز اقدام کرد. بنابراین ضروری اس//ت کارخانههای داخل//ی هم//کاری الزم را با اتحادی//ه و گروه توزیع داشته باشند این در حالی است که دلیل عمده نبود همکاری، مشکالت مالی و سود عنوان میشود اما با تمام این مش//کالت اگر بخواهیم، میتوانیم حداقل ب//ازار داخل را بهطور کامل تامی//ن کنیم؛ همانگونه که چین توانست موفق به انجام این کار شود. بر این اساس اتحادیه برای تشویق و ترغیب تولیدکنندگان داخلی پیشنهاد داد هر کاالیی با هر مبلغی (نزدیک به ۲۳درصد هزینههای گمرکی و حمل و نقل است) محاسبه شود و روی قیمت پیچ و مهره داخل اضافه و با ۰۲درصد اضافهتر به اتحادیه داده شود تا اتحادیه آن را در ب//ازار توزی//ع کند اما باز ه//م این موضوع پذیرفته نشد. از س//وی دیگر اگر قیمتها باال باشد مصرفکننده ترجیح میدهد کاالهای مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کند. این قانون کار اس//ت. ب//ه این ترتیب تولیدکننده داخلی حاضر به رقابت با همتایان خارجی خود نیست، درنتیجه واردات حجم بیشتری از بازار داخل را تامین میکند. €

هماکنون حدود ۵۲ تا ۰۳ کارخانه تولید پیچ و مهره در کش//ور فعالیت دارند که برخی ب//ا تمام ظرفیت خود کار نمیکنند درحالیک//ه اگر همین تعداد، از تمام ظرفیت خود اس//تفاده کنند بیشتر بازار داخل را پوشش خواهند داد و حجم واردات بسیار کاهش مییابد. بنابراین ضروری اس//ت نظارت دولتی روی این امر وجود داشته باشد تا فاصله بین تولیدکننده و توزیعکننده از بین برود. €

بل//ه، حتی برخی از کارخانهها امروز به کش//ورهایی مانند عراق، افغانس//تان پیچ و مه//ره صادرات دارند ام//ا حجم زیادی را ش//امل نمیش//ود. بنابراین اگر تولیدکننده داخل//ی همت کن//د میتواند پیچهای خوبی بسازد.

با ۰۳درصد پوش/ش نیاز داخ/ل، صادرات € چگونه اتفاق میافتد؟ حدود ۶ ت//ا ۷هزار نوع پیچ در کش//ور تولید و ارائه میش//ود، در بخش//ی از این پیچه//ا مانند پیچهای آهن//ی واردات نداری//م و نیاز بازار به ط//ور کامل از تولیدات داخلی تامین میش//ود اما پیچهای فوالدی از نظ//ر تولیدکننده داخلی صرف//ه اقتصادی ندارند، درنتیجه وارد میشود. ۰۳درصد تولی//د داخل مربوط ب//ه پیچهای آهنی، خودکار، استوانه، ورشویی، واشر فنری و واشر تخت است و حتی بخشی از پیچهای فوالدی نیز در داخل به وسیله برخی کارخانههای داخلی تولید میشوند اما حجم آنها بسیار محدود است. همچنین پیچهای آلیاژی بیش//تر وارداتی اس//ت و در بخش مهره نیز حج//م زی//ادی از نیاز بازار به وس//یله واردات تامین میشود. €

تولیدات کارخانههای داخل//ی میتواند تا ۰۸درصد نی//از بازار را تامین کند زیرا فناوری س//اخت برخی از محصوالت هنوز وارد کش//ور نشده است و نیاز به فناوری خاصی دارد. € در چیست؟ سلس//لهای از پیچها در دنیا تولید میش//وند که به طور نمونه نوک آنها مته و سرش//ان پیچ اس//ت که ب//ه نوکمتهای معروف هس//تند، این ن//وع پیچها از تایوان وارد میش//وند یا تولید پیچهای چرخ خودرو که قطعات بس//یار حساسی هستند در داخل پایین است به ویژه پیچهایی که برای خودروهای سنگین استفاده میشود که به دلیل آلیاژ آنها به طور عموم از خارج تامین میش//ود. تولیدکننده تاکید میکند که ب//رای تهیه مواد اولیه آلیاژ با مش//کالتی مواجه اس//ت زیرا تعرفه واردات این مواد ۶۲درصد است در نتیجه قیم//ت افزایش یافته و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد. البته پیچهای فناوری ش//ده تنها پیچهای سرمتهای نیس//تند بلک//ه پیچه//ای بولتکس، آل//ن ...و نیز در صنایع پیش//رفته امروز به کار برده میش//وند و هر ان//دازه فناوری در قطعات دیگر پیش//رفت کرده، در پیچ و مهره نیز رش//د داشته اس//ت. بنابراین نیاز به اص//الح زیرس//اختها با هدف ارتق//ای کیفی وجود دارد و ام//روز در رونمایی از خودرویی کمتر کس//ی ب//ه قطعات ریز آن نظیر پی//چ و مهره توجه میکند در حالی که برای س//اخت آن آزمونها و آنالیزهای مختلف انجام میشود. بیشک منطقی نیست با این تعداد کارخانه تنها ۰۳درصد بازار داخل تامین شود. چرخه کار صنعتی تولید، توزیع و مصرف اس//ت که متاسفانه در کش//ور بین تولیدکننده و توزیعکننده فاصل//ه افتاده اس//ت. اتحادیه نیز ب//رای حمایت از مصرفکنن//ده ت//الش کرده ت//ا قیمتها افزایش//ی نداشته باشد و سالهاست که قیمتها در این صنف به نسبت یکنواخت بوده و شاید یکی از علل ناراحتی تولیدکنندگان همین موضوع باشد. €

آیا در حال حاضر تمام نیاز داخل به پیچ و مهرهها، از س/وی تولیدکنندگان داخلی تامین میشود؟

آیا تعداد اندک س/ازندگان پیچ و مهره در داخل دلیل خاصی دارد؟

معتقدی/د که تولید پیچ و مه/ره در داخل صرف/ه اقتص/ادی ن/دارد ام/ا وقتی ب/ه حجم اس/تفاده از ای/ن کاال در اق/ام مختل/ف نگاه میکنی/م و مدله/ای جدی/د خودروی/ی ک/ه قرار اس/ت وارد چرخه تولید ش/وند را درنظر میگیریم، به نظر میرس/د ای/ن حجم با تیراژ باال ب/ه لحاظ اقتص/ادی درآم/د مطلوبی برای تولیدکننده به همراه خواهد داش/ت، این روند را تایید میکنید؟

در س/خنان خ/ود به ای/ن موضوع اش/اره کردید که دس/تگاهها و ماش/ینآالت با هدف ساخت پیچ و مهره وارد اما استفاده دیگری از آن ش/ده و قطعهدیگری با آن ساخته میشود. آی/ا میتوان با ماش/ینآالت مخص/وص پیچ و مهره، قطعهای دیگر ساخت؟

آیا اگر کارخانههای موجود با تمام ظرفیت کار کنن/د میتوانند تم/ام نیاز ب/ازار داخل را پوشش دهند؟

در حال حاض/ر روند آم/ار تولیدکنندگان پیچ و مهره داخل چگونه است؟

وضعیت ای/ن کارخانهها به لح/اظ فناوری چگونه اس/ت و آیا میتوانند صادرات داش/ته باشند؟

اگ/ر کارخانهه/ای داخلی با تم/ام ظرفیت فعالیت داش/ته باش/ند چه می/زان از نیاز بازار تامین میشود؟

به لحاظ فناوری توان تولید کدام پیچها در کش/ور وجود ندارد و تفاوت آنها با باقی پیچها

از این ۰۳درصد تامین نیاز بازار پیچ و مهره از س/وی تولیدکنندگان داخل/ی، چند درصد تنه/ا ب/رای خ/ودرو و موتورس/یکلت مصرف میشود؟

آمار دقیقی در اختیار نیس//ت برای نمونه شاید پژو بیش از ۰۲۱ نوع پیچ و مهره مصرف داشته باشد اما در مجم//وع حدود ۵۱درص//د از تولیدات در صنعت خودرو استفاده میشود. یکی دیگ//ر از دالیلی که این قلم از محصول خودرو از خارج وارد میش//ود تیراژ آن بوده و طبیعی است تولیدکننده داخلی به دلیل ۰۱ هزار پیچ، قالب خود را تغییر نمیدهد. €

آیا با ورود مدله/ای جدید خودرو، پیچ و مهرهها نیز تغییر میکنند؟

خی//ر، میتوان آنه//ا را جایگزین ک//رد و در اینباره مشکلی وجود ندارد تنها چالش، اصل تولید و میزان آن اس//ت. امروز پیچ و مهره حتی از یک پالستیک ارزانتر اس//ت و ش//اید هزینه پالستیک بستهبندی پیچ و مهرهها گرانتر از خود این محصول باشد.

واردات پیچ و مهره از چه کشورهایی انجام € میشود؟ در حال حاضر تایوان و چین مهمترین مقصد وارداتی پیچ و مهره بهش//مار میروند، البته باید توجه داشته باش//یم که چین تنها تولیدکننده کاالهای نامرغوب نیست و محصوالت مرغوب زیادی نیز تولید میکند به طوری که امروز به امریکا صادرات دارد. بنابرای//ن اگر کاالیی از چین وارد میش//ود مبنی بر بیکیفیت بودن آن نیست بلکه اتحادیه در جلساتی که با اعضای خود داشته بارها اعالم کرده که برخورد جدی با افرادی که کاالی نامرغوب وارد کنند خواهد داشت.

حدود ۶ تا ۷هزار نوع پیچ در کشور تولید و ارائه میشود، در بخشی از این پیچها مانند پیچهای آهنی واردات نداریم و نیاز بازار به طور کامل از تولیدات داخلی تامین میشود اما پیچهای فوالدی از نظر تولیدکننده داخلی صرفه اقتصادی ندارند، درنتیجه وارد

میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.