کلید توسعه صنعت قطعهسازی ایران

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

هرچن//د در این چن//د وقت اخیر قطعهس//ازان ب//ه ک//مکاری، تولید بیکیفیت و ناتوانی در بهروزرس//انی ماش//ینآالت خود متهم شدهاند اما بیش//ک باید نبود نقدینگی را دلیل اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی دانس//ت. در همین ح//ال یک فعال صنعت قطعه معتقد اس//ت امروز قطعهسازی که از ظرفیت و توان مالی باالیی برخوردار است قدرتمند بوده و میتواند در چرخه تامین شرکتهای خودروساز باقی بماند.

علیاکب//ر جوانروح در گفتوگو ب//ا خبر خودرو اظهار کرد: در چنین شرایطی قطعهسازان کوچک و ضعیف مدت زیادی است که در عمل از چرخه تامین خودروسازان حذف شدهاند.

وی گف//ت: ام//روز بهتری//ن و راهبردیترین مس//یر برای پیش//رفت در صنعت خودرو و قطعهس//ازی بررسی و تحلیل چرخه توس//عه اس//ت، با نگاه ب//ه این فرآین//د و تدوین آن، میتوان مسیر توسعه و پیشرفت در این صنعت را طی کرد.

جوان//روح حرک//ت در مس//یر توس//عه در ای//ن صنعت را مس//تلزم بازس//ازی و نوس//ازی ماش//ینآالت در واحدهای قطعهس//ازی دانس//ت و گفت: با جذب و ورود سرمایهگذاران در صنعت قطعهس//ازی و بررسیهای اقتصادی و برآوردهای مال//ی میتوان به نتایج خوبی درباره نوس//ازی دس//تگاهها و ماشینآالت قطعهسازی دست یافت.

وی همچنین با توجه به نقش س//رمایهگذاری در توس//عه صنع//ت قطعهس//ازی کش//ور یادآور ش//د: هر چن//د جذب س//رمایهگذار و همکاری با همتایان خارجی در جریان تولید قطعات بهروز موثر اس//ت اما به طور قطع حمایتهای دولتی نیز در این روند نقش موثری دارد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که طراحی و خرید ماشینآالت پیش//رفته ب//رای تولید قطعات ب//ا کیفیت هزین//ه باالیی به هم//راه دارد عالوه ب//ر حضور س//رمایهگذار انتظ//ار میرود دولت تس//هیالت ارزانقیمت در اختیار سازندگان قرار دهد تا تولیدکنن//دگان محصوالت خود را به س//طح کیفیتهای بینالمللی ارتقا بخشند.

ای//ن فعال صنع//ت قطعهس//ازی در ادامه به ت//وان باالی قطعهس//ازان داخلی اش//اره و اظهار ک//رد: در صورتی که از ظرفیت و توانمندی قطعهس//ازان داخلی در تولید محصوالت جدید استفاده نش//ود، اوضاع تولید برای قطعهسازان داخلی دشوارتر شده و این جریان بستری برای ورود قطعات خارجی به کشور خواهد شد.

جوان//روح اف//زود: با وج//ود برخی کاس//تیها امروز بخش مهمی از قطعهس//ازانی که در کش//ور فعالیت دارند با کمک شرکتهای خارجی از توان تولید در تراز جهانی برخوردارند.

وی تاکید کرد: با تمرکز بر داخلیس//ازی محصوالت جدید و کاه//ش هزینه تولید میتوان فضای رقابتی را با محصوالت خارجی فراهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.