عزمی برای تولید موتورسیکلت داخلی نیست

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صنعت موتورس//یکلت که با وجود کاربردی بودن این صنعت در ایران چندان به رونق نرس//یده است، این روزها در تالش برای ثاب//ت کردن توانمندیهای خود اس//ت. این در حالی اس//ت که کارشناس//ان این حوزه معتقدند بس//یاری از تولیدکنندگان این ح//وزه که ادع//ای تولید موتورس//یکلت در ای//ران را دارند، تنها مونتاژکننده قطعاتی هستند که از بازار تهیه میکنند.

علیرضا آخرتدوست در گفتوگو با پرشین خودرو با بیان این مطلب گفت: متاسفانه در دهههای گذشته همان صنعت نصف و نیمه موتورسیکلت که در دهه ۰۶ از همکاری با ژاپنیها بهدست آمده بود بهدست فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: فناوری فعلی کشور در حوزه موتورسیکلتسازی مربوط به همان ۰۳ س//ال پیش اس//ت و اگر موتوری در خیابان با طرحهای مش//ابه میبینید همان طرح ۳ دهه پیش هوندا ۵۲۱ است که برخی از بازرگانان ایرانی وارد کردند.

این کارش//ناس صنعت موتورس//یکلت با اش//اره ب//ه ناتوانی ش//رکتهای ایرانی در تولید موتورسیکلت و روی آوردن آنها به مونتاژکاری گفت: این مونتاژکاری در بس//یاری از موارد به بستن پی//چ و مهرهها ختم میش//ود و خبری از مونت//اژ واقعی در بازار موتورسیکلت نیست.

وی تاکی//د ک//رد: ما نمیتوانی//م به فکر ش//راکت (جوینت) با ژاپنیها باش//یم زیرا بلد نیس//تیم حتی در مذاکره و گفتوگوی رو در رو، تقاضاهای خود را مطرح کنیم.

آخرتدوس//ت درب//اره مش//کل اساس//ی فاصل//ه صنع//ت موتورس//یکلت کش//ور از تولید داخلی افزود: نخستین مشکل، س//ازندگان و سرمایهگذاران داخلی هس//تند که توان و حوصله تولید ندارند.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان موتورس//یکلت در داخل هیچ عرق//ی روی تولید موتورس//یکلت داخلی ندارن//د و تنها به فکر فروش و س//ود خود هستند بنابراین برای آنها فرقی نمیکند که موتورهای فروشی را وارد یا مونتاژ کنند بلکه تنها مسئله افزایش سود آنهاست.

این مش//اور فعال در بخش موتورس//یکلت ب//ا انتقاد از رویکرد تولیدکننده ایرانی در دهههای گذش//ته خاطرنشان کرد: در این سالها هیچ فناوری یا دانشی در بخش موتورسیکلت وارد کشور نشده است و این مشکل نیز به دلیل نبود قوانین دولتی در حمایت از تولید داخلی است که باعث میشود سرمایهگذار به جای هزینه کردن برای ایجاد فناوری جدید تنها مونتاژکار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.