‌تعداد‌نمایندگ ‌یهای مزدا‌یدک‌3‌برابر‌استاندارد‌

Sanat Newspaper - - گزارش ویژه -

ش/رکت€مزدایدک€که€در€پرونده€کاری€خود€کسب€«نش/ان€عالی€رضایتمندی€مشتری»€در€حوزه€ ارائ/ه€خدمات€را€دارد،€در€دور€جدید€فعالی €تهای€خود€در€نظر€دارد€تا€با€حضوری€تاثی €رگذار€ب €هعنوان€ آخرین€حلقه€از€زنجیره€ارزش€گروه€بهمن€در€تولید€محصوالت€جدید€و€س/ه €مگیری€بیش/تر€از€بازار€ خودرو€موثر€واقع€ش/ود.€برای€آگاهی€از€آخرین€وضعیت€این€ش/رکت€گف €توگویی€با€علیرضا€توکلی€ مدیرعامل€مزدایدک€انجام€داد €هایم€که€در€ادامه€م €یخوانید.

€گزارش/ی€از€رون/د€فعالیت€مزدای/دک€بفرمایید€و€ € اینک/ه€در€حال€حاضر€این€ش/رکت€در€چه€زمین €ههایی€ فعال€است؟

ش//رکت مزدایدک )MYC( در س//ال ۰۶۳۱ از س//وی گروه بهمن (ایران وانت س//ابق) که خود زیرپوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود، تاسیس شد و براساس تصمیم مجمع عمومی به «سهامی عام» تبدیل شده است.

ماموری//ت ش//رکت مزدا ی//دک در زمینه تهی//ه و توزیع قطع//ات و ل//وازم یدکی، تجهی//زات جانب//ی و خودروهای سفارش//ی و ارائ//ه خدمات پ//س از فروش ب//ه خودروهای تولی//دی و توزیع//ی گروه بهم//ن با بهرهگی//ری از فناوری پیش//رفته به منظور تامین منافع ذینفعان و دس//تیابی به رضایتمندی مشتریان است.

در حال حاضر این شرکت، در سایت شماره ۲ گروه بهمن و در کیلومت//ر ۳۱ جاده مخصوص ته//ران - کرج واقع بوده و ب//ا در اختیار داش//تن کارکنان مجرب، ب//ا تکیه بر اصول و ارزشه//ای بنیادی//ن، رویک//رد رفتاری (مثبتاندیش//ی، امانتداری، روحیه خدمتگزاری، صداقت، عدالت، اعتماد)، رویکرد ساختاری (نگرش سیستمی فرآیندمدار و نتیجهگرا)، فعالیتهای زیر را به انجام میرساند.

تهیه، توزیع و ورود همه لوازم یدکی خودروهای تولیدی و توزیعی گروه بهمن و محصوالت سایر واردکنندگان خودرو ارائه خدمات پس از فروش مورد نیاز به خودروها ارائه خدمات در حوزه گارانتی و وارانتی ارائه خدمات ویژه (امداد خودرو) به خودروهای تولیدی گروه بهمن گسترش و تجهیز شبکه نمایندگیها ارائ//ه آموزشه//ای فن//ی و تخصصی ب//رای گروههای مختلف مش//تریان (مالکان خودرو، نماین//دگان، کادر فنی س//ازمان )...و و به اشتراک گذاش//تن دانش کسب شده در زمینه خودروهای تولیدی گروه بهمن به نمایندگان ش//بکه تخصصی خدمات پس از فروش

شناس//ایی، طراحی و نصب تجهی//زات و قطعات جانبی خودرو

€تعداد€شعب€خدمات€پس€از€فروش€و€نمایندگ €یهای€ € مجاز€مزدا€یدک€در€حال€حاضر€چه€مقدار€است؟

تع//داد نمایندگیهای ۳S ش//رکت مزدای//دک در حال حاضر بیش از ۳ برابر استاندارد تعریف شده در این صنعت و براس//اس تعداد خودروهای زیرپوش//ش شرکت است که همگی دارای اس//تاندارد و سایر شاخصهای کیفی ازجمله ابزار ویژه ...و در یک نمایندگی ۳S هستند.

€هد €فگذاری€ارتقای€جایگاه€و€خدمات€این€شرکت€ € چیست؟

بزرگترین هدف این است که بهعنوان متولی خدمات پس از فروش در گروه بهمن، حتی یک مش//تری نیز با نارضایتی از مجموعه مزدایدک خارج نشود و استانداردهای مزدایدک مطابق با اس//تانداردهای جهانی در این حوزه باشد از اینرو در تالش هستیم با ارائه بهترین خدمات، در کمترین زمان، با کیفیت موردنظر مشتریان و حداقل هزینه رقابتی در سال آینده به جایگاه نخس//ت در ارزیابی سازمان بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران از ش//رکتهای خدمات پ//س از فروش خودرویی، دست یابیم.

€برنامه€مزدایدک€برای€افزایش€س/هم€این€شرکت€ € در€صنعت€خودرو€چیست؟

با توجه به تغییر س//هامداران اصلی گروه بهمن، شرکت مزدای//دک و نمایندگان آن با حض//وری تاثیرگذار بهعنوان آخری//ن حلقه از زنجی//ره ارزش گروه بهم//ن که طالیهدار تجربه درباره مس//ائل مرتب//ط با بازار خودرو و اس//تراتژی علت انتخ//اب محصوالت جدی//د، مباحث فن//ی خودرو و مقایس//ه آن با سایر رقبا، مس//ائل مربوط به فروش قطعات و خدمات پس از فروش هس//تند به ارائ//ه نظرات پرداخته و این دیدگاه ارزش//مند گروه بهم//ن، در تولید محصوالت جدید و در س//همگیری بیش//تر از بازار خودرو موثرخواهد بود.

€چال €شهایی€که€این€شرکت€برای€ارائه€خدمات€پس€ € از€فروش€مناس €بتر€با€آن€مواجه€است€چیست؟

یک//ی از مس//ائلی که همه ش//رکتهای خدمات پس از ف//روش با آن مواجه هس//تند، عرضه قطعات تقلبی در بازار است که تمام برنامههای شرکتها برای جلوگیری از عرضه قطع//ات تقلبی در بازار تنه//ا میتواند عرضه این قطعات را ب//ا کندی مواجه کند و موضوع به صورت حل نش//ده باقی میماند. م//زدا یدک نیز مانند دیگر ش//رکتهای فعال در این حوزه از مواردی مانند اس//تعالم پیامکی اصالت قطعه، بارکد ویژه، هولوگرام و موارد اینچنینی برای مبارزه با عرضه قطعات تقلبی به بازار استفاده میکند اما مسلم است بدون اصالح قوانین، فرهنگس//ازی و اراده ملی نمیتوانیم به این هدف برس//یم. بنابراین از مالکان خودروهای ش//رکتهای داخل//ی تقاضا دارم که ب/رای جلوگی/ری از ه/رگون/ه ض/رر و زیان جان/ی و مال/ی ناش/ی از اس/تفاده از قطع/ات تقلبی و متفرق/ه، قطعات مورد نیاز را تنها از نمایندگیهای مج/از و زنجیره خدمات پس از فروش ش//رکتهای خودروس///از تهی/ه و خری/داری کنند.

€نق/ش€برگزاری€همای €شهای/ی€€همچون€چهارمین€ € همایش€بی €نالمللی€صنعت€خودرو€با€محوریت€تعریف€ ش/ده€را€تا€چه€اندازه€در€شناسایی€حلق €ههای€گمشده€ این€بخش€موثر€م €یدانید؟

از آنجا که محور اصل//ی این همایش «خدمات فروش و پس از فروش خودرو» است و نخستین همایش بینالمللی کشور بهش//مار میرود که در سطح گس//ترده و فراملی بر مس//ائل حوزه خدم//ات، توانمندیه//ا، فرصتهای موجود تمرکز خواهد داش//ت، میتواند به فصلی جدید در مس//یر توس//عه صنعت خ//ودرو بر اس//اس اس//تانداردهای جهانی مش//تریمداری تبدیل ش//ود. این نوع همایشها میتواند ضمن ارتقای سطح دانش فنی و صنعتی متخصصان داخلی س//لیقه مش//تریان ایرانی و قوانین حاکمیتی کشور را برای جامعه بینالمللی ارائه کند تا درنهایت به توس//عه ارتباطات جهانی، تثبی//ت جایگاه اقتصاد ایران، ارتقای تولید داخل و اشتغال جوانان بینجامد.

€نکت €ههای€کلیدی€که€در€ش/رکت€مزدا€یدک€محور€ € امور€قرار€دارد€شامل€چه€مواردی€است؟

قیم//ت، کیفیت، تحویل به موقع و خدمات پس از فروش مناس//ب 4 مولفه اصلی محصول اس//ت و ما در گروه بهمن توجه ویژهای به این مولفهها داریم تا براساس آن در راستای کسب رضایت مشتریان قدم برداریم.

از جمل//ه فعالیتهای//ی ک//ه در ای//ن زمین//ه در دس//ت برنامهریزی است، سرویس در محل مورد نظر مشتری است که در س//امانه همراه مزدایدک نیز فراهم ش//ده، با توجه به فرصت محدود برخی مشتریان برای مراجعه به نمایندگیها، بهصورت فراساعت درحال برنامهریزی است.

برنامه دیگر، بازآرایی در پایههای اصلی س//ازمان بوده که همان منابع انس//انی و ایجاد رضایت و آرامش برای آنهاست. به طور قطع این تغییرات منجربه کیفیتر شدن ارائه خدمات میش//ود. از دیگر برنامهها افزایش ش//یفت کاری تعمیرگاه مرک//زی و اس//تفاده از روزه//ای تعطیل، تمرکز ب//ر فرآیند سرویس سریع، مدیریت دانش مش//تری، بازخورد اطالعات ...و است تا ارائه خدمات منطبق با خواست و سالیق مختلف مشتریان تنظیم شود و براساس آن شاهد تکریم مشتریان و ارتقای سطح وفاداری آنها را در مجموعه گروه بهمن باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.