23‹میلیون‹دالر‹صرف ‹هجویی‹با‹س‹یا ‹نجی‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

عضو هیات مدیره انجمن سیانجی گفت: سیانجی معادل ۲۳ میلیون دالر صرفهجویی را برای کش//ور به همراه داشته است.

امیر خاکی گفت: ایران با بزرگترین ذخایر و ش//بکه گاز جهان اما در صنعت س//یانجی و الانجی توسعه چندانی نداش//ته اس//ت. عضو هیات مدی//ره انجمن با اش//اره به اینکه راه کاهش آالیندگیها درکشور توسعه سیانجی اس//ت، به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در برنامه سوم و چهارم توسعه در قالب سبد سوخت سهم مش//خصی برای سیانجی تعیین شد در حالی که این بخش در برنامه پنجم و ششم حذف و این مسئله سبب کاهش توسعه سیانجی در کشور شده است.

وی تعداد خودروهای گازس//وز در کشور را ۴ میلیون خ//ودرو دانس//ت و اف//زود: تاکنون ۳ میلی//ارد دالر در صنعت سیانجی سرمایهگذاری شده است.

عضو هیات مدیره انجمن س//یانجی گفت: مصرف سیانجی در ایران ساالنه ۰۲ میلیون متر مکعب است و پ//س از چین ب//ا ۵/۴میلیون خودرو گازس//وز، ایران دومین کشور دارای خودرو گازسوز است.

خاکی س//رمایه مورد نیاز ب//رای تامین بنزین معادل ۰۲ میلی//ون متر مکعب گاز برای خودروهای گازس//وز را ۰۱ میلیون دالر دانس//ت و گفت: این در حالی است ک//ه با وج//ود پرداخت نکردن یارانه از س//وی دولت به بخش حمل و نقل، س//یانجی معادل ۲۳ میلیون دالر صرفهجویی را برای کشور به همراه داشته است.

وی با اش//اره به وجود ۸۱ درصد ذخایر گازی جهان در ای//ران تصریح کرد: فقط ۶/۱ ص//ادرات گاز از ایران انجام میشود که معادل همین مقدار نیز واردات گاز به کش//ور است. خاکی تولید فرآوردههای مایع را به دلیل ارزانی و ایجاد س//ود بیشتر سبب رشد صادرات دانست و گفت: سیانجی یک صنعت (هایتک) است و ایران جزو کش//ورهای دارای سهم باالی داخلیسازی در آن اس//ت. عضو هیات مدیره انجمن سیانجی با اشاره به ساخت صد درصدی کمپرس//ور در داخل کشور افزود: در ح//ال حاضر بیش از ظرفیت کش//ور ش//رکتهای تولیدکننده مخزن در حال فعالیت هستند.

خاکی با اش//اره به دسترسی متخصصان به دانش در این بخش ادامه داد: ما با ش//رکتهای دانشبنیان برای فعالیت در بخش بهینهس//ازی فن//اوری آماده همکاری هستیم.

خاکی با اشاره به ایمن بودن سوخت گاز در خودروها گفت: رس//یدگی نکردن ب//ه هر صنعتی س//بب ایجاد خسارت و مشکل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در گذش//ته سیانجی یک متولی مش//خص در بخش تولید، توزیع و ایمنی داشته است، ادام//ه داد: در حال حاضر متولی جایگاههای ش//رکت پاالی//ش و پخش فرآوردههای نفتی و خودرو گازس//وز بدون متولی است.

خاکی درباره بازرسی ادواری خودروها گفت: براساس استاندارد خودروها باید ساالنه بازرسی شوند که در این زمینه دس//تگاههای دولتی باید ب//ه تعهدات خود عمل کنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.