واگذاری 2 میلیارد یورو پروژه آبی به بخش خصوصی

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

وزیر نی//رو از واگ//ذاری ۰۴۱ پروژه آبی به بخش خصوصی به ارزش ۲ میلیارد یورو در ۳ سال گذشته خبر داد.

به گ//زارش خبرگ//زاری نیرو، حمی//د چیتچیان در مراس//م همایش بینالملل//ی آب با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت نیرو مش//ارکت بخ//ش دولتی و خصوصی اس//ت، اظهار کرد: در س//الهای اخیر این مسئله بهط//ور جدی مورد توجه قرار گرفته و نی//از وزارت نیرو این اس//ت که بخش خصوصی حامل فناوری، مدیریت و سرمایه برای اجرای پروژهها باشد.

وی ب//ا بیان اینکه بی//ش از ۲ میلیارد یورو پ//روژه جدید آمادهسازی شده اس//ت، گفت: این پروژهها در قالب BOO، BOT و بیعمتقابل آماده بستن قرارداد هستند.

وزی//ر نیرو ضم//ن تاکید بر این مس//ئله که هی//چ تفاوتی بین ش//رکتهای خصوصی داخلی و خارج//ی از نظر وزارت نیرو وجود ندارد، ادامه داد: اس//تفاده از همکاری ش//رکتها و بانکه//ای خارجی یکی از اولویتهای وزارت نیرو اس//ت و بای//د گفت این آمادگی وج//ود دارد که قوانین و مقررات این کار تسهیل یابد.

چیتچیان با بی//ان اینکه در جذب ش//رکتهای خارجی انتقال فناوری و توس//عه بازارهای صادراتی جزو اولویتهای م//ا ق//رار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر به ۰۴ کش//ور دنیا صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم.

وزی//ر نیرو همچنی//ن درباره تاثیر اح//داث فاضاب گفت: پروژههای تصفیه فاضاب مهمترین پروژههای زیستمحیطی در کش//ور هس//تند که حفظ کیفیت منابع آب و تامین آب بخش کشاورزی از این طریق محقق میشود.

حمید چیتچیان با اش//اره به اینک//ه ظرفیت تصفیهخانه فاض//اب خینعرب ۳۸هزار مترمکع//ب در روز و ۰۳میلیون مترمکعب در س//ال اس//ت، گفت: پروژههای تصفیه فاضاب مهمترین پروژههای زیس//تمحیطی در کش//ور بوده و منجر به ایجاد پس//اب قابل توجهی میشود که میتوانیم آن را در طبیع//ت جاری کنیم، این امر منج//ر به حفظ کیفیت منابع آب میشود.

وزی//ر نیرو با بیان اینکه در صورت تصفیه نش//دن فاضاب منبع بزرگی از منابع آبی را از دس//ت خواهیم داد، ادامه داد: ب//ه دلیل محدودیت برای تامین منابع آب، پس//اب حاصل از تصفیهخانهها میتواند برای کش//اورزی اس//تفاده شود تا آب قابل ش//رب دیگر در این زمینه اس//تفاده نشود و به مصارف شهری تعلق گیرد.

وی اظه//ار کرد: با بهرهبرداری از تصفیهخانه مزبور ظرفیت تصفیهخانهه//ای فاض//اب فع//ال در مش//هد ب//ه ۳۶۲هزار مترمکع//ب در روز افزایش یافت و توس//عه آین//ده این پروژه و اح//داث مدول بعدی برای افق ۰۲۴۱ در نظر گرفته ش//ده است.

حمید چیتچیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.