سد معشوره لرستان اجرایی شود

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

نماینده ولیفقیه در اس//تان لرس//تان گفت: س//د معش//وره پروژهای حیاتی برای استان لرستان است که باید اجرایی شود.

به گزارش گس//ترشصنعت به نقل از روابط عمومی نماینده ولی فقیه در لرس//تان، آیتاهلل سیداحمد میرعمادی در جلسه شورای اداری شهرستان کوهدشت گفت: سد معشوره پروژهای حیاتی برای استان است؛ چرا باید سد معشوره بدون استفاده از لرستان خارج شود بنابراین باید این سد در استان اجرایی شود.

وی سد معشوره را پروژهای حیاتی برای شهرستان کوهدشت دانس//ت و افزود: چرا باید آب رودخانه سیمره بدون استفاده از استان خارج شود؟

چندی پیش هوش//نگ بازوند، استاندار لرس//تان درباره این س//د گفته بود: س//د معشوره در شهرس//تان کوهدشت به طور حتم اجرا میشود. وی با اشاره به اینکه بزرگترین چالش ما در تامین آب ش//رب و کشاورزی شهرستان کوهدشت است، اظهار کرد: خواهش میکنم مصوبه دولت مبنی بر اجرای سد معشوره که باتکلیف مانده اس//ت را عملیاتی کنید. بازوند با بیان اینکه اجرای س//د معش//وره قول رییسجمهوری به مردم بوده است، گف//ت: وزارت نیرو با حجم ۰۵میلیون مترمکعب موافقت کرده است اما نیاز استان بیش از این است. بازوند با بیان اینکه تحت هیچ ش//رایطی قبول نمیکنیم حجم سد ۰۵میلیون مترمکعب باش//د، تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که بخش برق آبی سد حذف شود و حجم آن ۵۳۱میلیون مترمکعب برسد.

حمید چیتچیان، وزیر نیرو در جریان س//فر به لرس//تان به ایس//نا گفته بود: در حال تکمیل مطالعات این س//د در وزارت نیرو هس//تیم. به گزارش گس//ترش صنعت س//اختگاه س//د در فاصله ۰۹ کیلومتری غرب شهر خرمآباد در کوهدشت واقعشده است. سد و نیروگاه معشوره استان لرستان مصوب سفر نخست هیات دولت اس//ت و قبل از آن نیز بارها در دولتهای مختلف بهعنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح ش//ده و وعده اجرا گرفته اس//ت. این س//د قرار بود بهصورت بتنی دو قوسی روی رودخانه کشکان در ۰۴ کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در ۵۴ کیلومتری ش//مال شهر کوهدش//ت احداث شود و آب موردنیاز ۶۳هزار هکتار از اراضی منطقه را که هرس//ال ش//اهد خسارات خشکس//الی هس//تند، تامین کند؛ وعدهای ک//ه تاکنون محقق نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.