200 تغییر در طرح اولیه قراردادهای نفتی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

زمان//ی ک//ه از جزئیات طرح اص//اح الگ//وی قرارداده//ای نفتی اطاعاتی به دست رسید، برخ//ی کارشناس//ان معتقد به الزام بازنگری در آن بودند. باید در نظر داش//ت که ای//ن مورد قرارداد نیس//ت و الگویی است ک//ه اج//رای آن نیازمن//د رای نمایندگان مردم است.

دولت یازدهم مدتی درصدد این طرح بود که اش//کاتی به آن وارد ش//د. برخی از این اش//کاالت به فرامی//ن رهبر معظم انقاب مربوط میش//د که خوشبختانه به گفته دولتمردان این مش//کات برطرف شده و الیحه آن در شرف ارسال به مجلس است.

اکنون براساس برخی گفتهها حدود ۵۱ اشکال برطرف شده اس//ت. البته اش//کاالت موجود در راس محوره//ا بود که باعث ۰۰۲ مورد تغییر ش//ده اس//ت. در این زمینه جا دارد از دولت یازدهم، فرمانده اقتصاد مقاومتی و متولی صنعت نفت تش//کر شود. در صورتی که این مشکات برطرف نمیشد به طور قطع نمایندگان مجلس ش//ورای اس//امی در تصوی//ب آن با زمانی طوالنی روبهرو میش//دند که اکنون خوشبختانه آن مشکات برطرف ش//ده و به نظر نمیرسد تصویب آن با روندی طوالنی روبهرو شود.

با این حال باید در نظر داشت که هنوز در این زمینه اتفاقی نیفتاده و ممکن است هنوز اشکاتی در این الیحه وجود داشته باشد. تاکنون از نظر فنی و قانونی این الیحه بررسی نشده و تا زمان//ی که دولت الیحه نهایی را به مجلس ارائه نکند نمیتوان درباره آن قضاوت کرد.

ارائ//ه این الیحه با توجه به اخبار ضد و نقیضی که درباره آن وجود دارد مش//کاتی را برای نمایندگان ایجاد میکند. برخی افراد از این الیحه اطاعاتی دارند و برخی دیگر هنوز از جزئیات آن مطلع نیس//تند. بر این اساس باید در نظر داشت که ادعای دوطرف محل قضاوت مجلس ش//ورای اس//امی نخواهد بود و نمایندگان بر مبنای الیحه تصمیمگیری خواهند کرد و در این زمینه نیازی به بررسی آنچه تاکنون گفته شده وجود ندارد.

خوشبختانه برای بررسی دقیق این الیحه فرامین رهبر معظم انقاب نیز وجود دارد که نقش//ه راه تصویب آن را به روش//نی ترس//یم میکند. در صورتی که دولت در اصاحیات این طرح، اش//کاالتی را که رهبر معظم انقاب گوش//زد کردهاند، رعایت کرده باش//د بخش قابلتوجهی از مس//یر تصویب آن س//پری ش//ده است. همچنین در صورتی که بخشی از آنها هنوز اعمال نشده باش//د یا در اعمال آنها مشکاتی وجود داشته باشد این مشکات نیز با توجه به بحثهای فنی در کمیسیون تخصصی برطرف خواهد شد.

هدایتاهلل خادمی عضو کمیسیون انرژی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.