4محور برای تصویب اصالح الگوی قراردادهای نفتی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

الیح//ه اص//اح الگ//وی قرارداده//ای نفت//ی هن//وز ب//ه مجل//س ارائ//ه نش//ده اما احتم//ال دارد این هفته آماده و به مجلس ارائه شود. آخرین اطاع//ات دقیق بنده از اصاح ای//ن الگوه//ا به ح//دود ۲ ماه پیش بازمیگردد که وزیر نفت در اینب//اره توضیحاتی دادند. به گفته وزیر نف//ت، دولت در نظر دارد با استفاده از منویات رهبر معظم انقاب و نظر کارشناس//ان، موافقان و مخالفان در جهت اصاح الگوی قرار دادهای نفتی اقدام کند اما در جریان نیس//تم که این اصاحات تا چه میزان اعمال شده است. البته امکان دارد رییس کمیسیون در جریان پیشرفت کار باشد اما هنوز این موضوع در کمیسیون بررسی نشده است.

به نظر بنده الیحهای که به مجلس آورده خواهد شد باید از 4 بعد مورد بررسی قرار گیرد.

نخستین مورد به ابعاد حقوقی آن بازمیگردد. نباید حقوق مردم ایران ضایع ش//ود. وی افزود: این الیحه نباید مغایرتی با اصول اقتصاد مقاومتی داش//ته باشد. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ماموریتی برای دولت است. در این راستا این الگوها باید از توانمندی افراد اس//تفاده کنند. از نظر فناوری نیز باید این الگوها مورد بررس//ی قرار گیرد. الزم اس//ت در قراردادها موض//وع ورود دانش فنی و فناوری به کش//ور در نظر گرفته شود.

مرحله بعدی، بررس//ی الیحه پیشرو از بعد اقتصادی است. آنچه اهمیت دارد این است که قراردادها بهصرفه باشند. اغلب این قراردادها بیش از ۰۲ س//ال هس//تند و در صورت تمدید تا ۰۵ س//ال خواهند بود. بنابراین باید مس//ئله بهصرفه بودن آن موردتوج//ه قرار گی//رد. به عبارت دیگ//ر منفعت ملی در قراردادهای بلندمدت باید در نظر گرفته شود.

بر این اس//اس اگر الیحه اصاح الگ//وی قراردادهای نفتی ایران از این 4 منظر موردبررس//ی ق//رار گیرد عاوهبر رعایت منویات رهبر معظم انقاب درباره این الیحه، دیگر مشکات احتمالی نیز برطرف خواهد شد.

قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.