اراضی صنعتی نیمبها در انتظار کارآفرینان

گزارش «گسترش صنعت »از ارائه مشوقهای حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان به سرمایهگذاران نشان داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

اس/تان سیس/تان و بلوچس/تان با داش/تن 27 شهرک و ناحی/ه صنعت/ی آم/اده بهرهب/رداری در بین اس/تانهای کش/ور دارای ارزانتری/ن قیم/ت زمین ب/رای واگذاری به سرمایهگذاران اس/ت. این سیاست حمایتی باعث افزایش تمایل و رغبت س/رمایهگذاران و کارآفرینان برای فعالیت صنعت/ی در این اس/تان میش/ود. ش/رکت ش/هرکهای صنعت/ی در این اس/تان زمی/ن را ب/ا حداقل قیم/ت و به صورت نقد و اقس/اط بلندمدت دراختیار س/رمایهگذاران ق/رار میده/د. عالوهب/ر ای/ن واحدهای/ی ک/ه زودت/ر از ج/دول زمانبن/دی اجرای ط/رح بهرهبرداری ش/وند پس از تایید ش/رایط، مش/مول بخش/ودگی بخش/ی از اقساط باقیمانده میش/وند. قیمت هر متر زمین در ش/هرکهای صنعتی این اس/تان از 81ه/زار تا 73هزار تومان اس/ت و در ش/هرهای حاش/یهای اس/تان این نرخ به 8هزار تومان میرسد. در کنار ارائه قیمت زمین نیمبها، معافیتهای 7 تا 31ساله برای س/رمایهگذاران درنظر گرفته میش/ود. معمول است که همیش/ه س/رمایه در جایی خوش مینشیند که امنیت بیش/تری احس/اس کند. س/رمایهگذاران تمایل دارند که س/رمایه و اندوخت/ه خ/ود را در محل/ی ب/ه کار بندند که احتمال بازگشت آن بیشتر باشد. از این رو تقاضا برای فعالیت در استانهای بیشتربرخوردار و توس/عهیافتهتر بیش/تر از مناطق محروم اس/ت. صحیح اس/ت که این ن/وع چین/ش س/رمایهگذاری ب/ا معادالت به نظر میرسد که ایجاد

زیرساختها و تهیه امکانات در شهرکهای صنعتی خود اصلیترین مشوق سرمایهگذاری و تولید است. باید بدانیم که سرمایه همیشه جایی جریان پیدا میکند که امکان بازگشت سریع داشته باشد از اینرو زمان بازگشت سرمایه، اولویت اصلی بررسی را در پروژههای سرمایهگذاری

دارد آمایش صنعتی و س/رزمینی هماهنگ نیس/ت اما همیشه واقعیتهای موجود بیش/تر از نقش/هها و برنامهریزیهای روی کاغذ مانده است. ب/ا ای/ن ح/ال اگ/ر مش/وقها و تس/هیالت حمایت/ی ب/رای س/رمایهگذاران و کارآفرین/ان درنظ/ر گرفت/ه ش/ود، بس/تری مناس/ب ب/رای جه/ش تولی/د و توس/عه در مناط/ق کمتربرخ/وردار نی/ز ب/ه وج/ود میآید. ب/ه عن/وان نمون/ه، در اس/تان سیس/تان و بلوچس/تان مش/وقهای ارائ/ه زمی/ن در ش/هرکهای صنعت/ی برای سرمایهگذاران درنظر گرفته شده است که فرصتی طالیی را پیش روی کارآفرینان و سرمایهگذاران گشوده است.

حس//ینعلی س//ارانی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان سیس//تان و بلوچستان در این زمینه ب//ه گس//ترش صنعت گفت: از آنجا که اشتیاق س//رمایهگذاران ب//رای فعالی//ت در اس//تان سیس//تان و بلوچستان کمتر است در شهرکهای صنعتی این استان زمین با حداقل قیمت دراختیار آنها قرار داده میشود. البته ش//هرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان کمترین قیمت زمین در سراس//ر کشور را دارند تا جایی که حدود ۳س//ال است که قیمت زمین در ش//هرکهای صنعتی را افزایش ندادهایم. این در حالی است که تمامی شهرکها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان از امکانات زیربنایی مناسب و مطلوبی برخوردارند. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی سیستان و بلوچس//تان گفت: هماکنون در سراسر سیستان و بلوچس//تان ۷۲ شهرک و ناحیه صنعتی مستقر و آماده بهرهب//رداری وجود دارد که زمین در آنها ب//ا ۰۵درصد تخفیف ب//ه س//رمایهگذاران واگذار میش//ود. البت//ه این قاعده ش//امل ش//هرکهای صنعت//ی که در کنار ش//هر زاه//دان ( در کمتر از شعاع ۰۳ کیلومتری ) هستند، نمیشود اما با این حال به س//رمایهگذاران و کارآفرینانی که خواهان س//رمایهگذاری در این ش//هرکها هستند ۷ سال معافیت مالیاتی تعلق میگیرد.

تسهیالت و امکانات ‹ س//ارانی گفت: برخ//ی دیگر از ش//هرکها که در مناطق کمتر توسعهیافته اس//تان واقع شدهاند از ۳۱ سال معافیت مالیاتی برخوردار میشوند. این موارد در حالی اس//ت که دریافت قیمت زمین در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تان برای سهولت س//رمایهگذاری به صورت نقد و اقساط بلندمدت پیشبینی شده است. مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی سیس//تان و بلوچس//تان اف//زود: دریاف//ت نق//د و اقس//اط هزینهه//ای ح//ق بهرهب//رداری از تاسیس//ات به ص//ورت حداکثر۰۲درص//د نقد در مناط//ق برخ//وردار، ۵۱درص//د نق//د در مناطق محروم و بقیه در ۲۱ قس//ط ۳ ماه//ه در مناطق برخ//وردار و ۸۱ قس//ط در مناط//ق غیربرخوردار است. همچنین ایثارگران برابر مصوبه مجلس ش//ورای اس//امی برای یک نوبت به نس//بت سهم آنها در قرارداد تخصیص زمین مشمول ۰۱درصد تخفیف میشوند. س//ارانی افزود: با توجه به قدرالس//هم ایثارگران، نخبگان دانشبنیان، مخترعان و س//رمایهگذاران خارج//ی، بخش نقدی ق//رارداد در ش//هرکها و نواحی صنعتی برخوردار ۰۱درصد و غیربرخوردار ۵درص//د خواهد بود و تعداد اقس//اط، ۶۱ قس//ط ۳ماهه در ۸۴ ماه درنظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: عاوهبر این واحدهایی که زودتر از ج//دول زمانبن//دی اجرای ط//رح بهرهبرداری ش//وند پس از تایید ش//رایط، مشمول بخشودگی بخشی از اقساط باقیمانده میشوند. وی گفت: همچنی//ن متقاضیانی که مبلغ قرارداد را ب//ه ص//ورت نقدی و یکج//ا پرداخ//ت کنند تا حدود ۹۲درصد مش//مول بخش//ودگی میش//وند و در صورت//ی ک//ه در ط//ول س//ال ب//ه پرداخت باقیمانده اقس//اط اقدام کنند براس//اس ضوابط و مقررات مش//مول تخفیف میشوند. از مبلغ نقدی شرکتهای تعاونی نیز ۰۱درصد کسر و به اقساط قرارداد آنها اضافه میشود. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی سیستان و بلوچس//تان گفت: قیم//ت زمین در شهرکهای صنعتی اس//تان سیستان و بلوچس//تان از ۷۳هزار تومان ش//روع میشود و به ۸ تا ۸ هزار و ۰۰۵ تومان در مناطق کمتربرخوردار این اس//تان میرسد. وی اف//زود: در ش//هرکهای اس//تان زاهدان قیمت هر متر زمین از ۸۱هزار توم//ان تا ۷۳ه//زار تومان اس//ت و در ش//هرهای حاشیهای استان این نرخ به ۸هزار تومان میرسد. س//ارانی معتقد است که ارائه مشوقها به سرمایهگذاران برای فعالیت صنعتی نیز بیتاثیر نخواهد ب//ود بهویژه اینکه این اس//تان در زمین//ه صنایع غذایی، کان//ی و غیرفل//زی و صنایع ش//یاتی مزیت اقتصادی دارد.

یک اما و چند اگر ‹ ب//ه نظ//ر میرس//د ک//ه ایج//اد زیرس//اختها و تهی//ه امکان//ات در ش//هرکهای صنعت//ی خود اصلیتری//ن مش//وق س//رمایهگذاری و تولی//د است. اما این تمام ماجرا نیست در استان کمتربرخورداری همچون سیس//تان و بلوچس//تان ش//رایط کسب و کار و تولی//د چن//دان با س//رمایهگذاران همراه نیس//ت. ای//ن مطل//ب را در گفتههای س//یدعلی میرحس//ینی، ریی//س خان//ه صنع//ت، مع//دن و تجارت اس//تان سیستان و بلوچس//تان دریافتیم. میرحس//ینی معتق//د اس//ت ک//ه ش//رایط ویژه سیستان و بلوچس//تان باعث شده که هزینههای تولید در این اس//تان ب//اال رود از ای//نرو فعالیت صنعتی ب//رای س//رمایهگذاران صرف//ه اقتصادی ندارد. وی ب//ه گس//ترش صنع//ت گفت: مس//افت زیاد سیستان و بلوچس//تان با اس//تانهای برخوردار، وجود نیروی کار غیرماهر و آموزشندیده، نیاز به نقدینگی بیش//تر، مشکات و چالشهای مالیاتی، صنعتی نبودن استان و نبود امکان خرید و فروش و انتقال کاال به بازارها باعث افزایش هزینه تولید در این استان میش//ود به عاوه اینکه مواد اولیه تولی//د در اس//تان به راحت//ی تهیه نمیشود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اس//تان سیستان و بلوچستان گفت: اس//تانی که صنعتی نیس//ت، نشان تجاری خاصی ندارد و مجبور است کاالهای تولیدی خود را با اقس//اط طوالن//ی وارد بازار کن//د باید خواب س//رمایه را نیز پیشبین//ی کند به عاوه اینک//ه نرخ خدم//ات در این اس//تان بسیار اس//ت از اینرو شاید س//رمایهگذاران فکر کنند که تولید در این استان توجیهپذیر نیست. وی ب//ا تاکی//د بر اهمی//ت حمایت از تولی//دات داخ//ل اس//تانی گفت: متاس//فانه برخ//ی مس//ئوالن نی//ز محصوالت تولیدی داخل اس//تان را نمیخرند تا گردش س//رمایه در اس//تان به وجود آی//د به جای آن از بیرون اس//تان خرید میکنند. این در حالی اس//ت که تمام بودجه به اسم استان میآید اما از اس//تانهای برخوردار خرید میشود در مقابل، مالیاتها از بنگاههای اقتصادی اس//تان گرفت//ه میش//ود. این امر باعث میش//ود که فرار س//رمایه به وجود آید. متاسفانه این عوامل باعث میش//ود که اس//تانی کمتربرخوردار و حاشیهای باقی بمانیم.

قدری تامل ‹ ب//ا توجه ب//ه مختصات پ//روژه و صنع//ت، میزان بازگش//ت س//رمایه متف//اوت اس//ت با ای//ن حال سرمایهگذار در هر بخشی که فعالیت میکند باید فرصته//ا، چالشها و امنیت و ضریب بازگش//ت سرمایه را بسنجد. باید بدانیم که س//رمایه همیش//ه جای//ی جریان پیدا میکند که امکان بازگش//ت س//ریع داش//ته باش//د از اینرو زمان بازگش//ت س//رمایه، اولویت اصل//ی بررس//ی را در پروژههای س//رمایهگذاری دارد. در مجموع روند سرمایهگذاری در پیوندی عمیق ب//ا رویداده//ای سیاس//ی و اقتصادی در س//طح کان اس//ت تا جایی که صاحبان صنایع ش//رایط مساعد کس//ب و کار و امنیت سیاسی و اقتصادی را پیشنیاز امنیت س//رمایه و بازگش//ت آن تلقی میکنن//د بنابراین در صورتی که امنیت اقتصادی و سیاسی در کش//وری وجود نداشته باشد بهطور قطع درباره سرمایهگذاریها تردید میشود. مش//کل زمانی بیش//تر ب//روز میکند ک//ه برخی اس//تانهای کش//ور با انبوه تقاضا برای فعالیت و در نتیج//ه کمب//ود زمین س//رمایهگذاری روبهرو باش//ند و برخی اس//تانها ب//ا وج//ود امتیازها و تسهیات بس//یار خرید زمین باز هم بیکارآفرین بمانن//د. اینگونه میش//ود که در این اس//تانها بی//کاری بی//داد میکن//د و ن//اگاه مناط//ق آزاد تجاری به جای تولی//د صنعتی ناجی این مناطق میش//وند. غاف//ل از اینک//ه ای//ن مناط//ق تنها دروازههای//ی باز خواهن//د بود ب//رای واردات و تا مدتها در توس//عهنیافتگی باق//ی میمانند. آنجا دیگ//ر س//خن از نبود دی//دگاه آمایش//ی چندان تاثیری ندارد بلکه بای//د مزیتهای تولیدی را در این مناطق کش//ف کرد تا چرخ توسعه به حرکت افتد با این حال امید است مشوقهای ارائه زمین بتواند ب//ه خوبی کارگر بیفتد و خش//تی از دیوار مش//کات این منطقه از کش//ور را بردارد؛ استانی حاش//یهای ک//ه بیش از ۵۵درصد جمعیت ش//هر زاهدان در آن حاشیهنشین است.

مسئوالن باید چارهای بیندیشند تا شرایط کسبوکار و تولید برای سرمایه گذاران فراهم شود

قیمت زمین در شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان از 73هزار تومان شروع میشود و به 8 تا 8 هزار و 500 تومان میرسد

حسینعلی سارانی

سیدعلی میرحسینی

صفیه رضایی گروهصنایعکوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.