بهرهبرداری از پروژه شبکه فشار برق متوسط کاویان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی از بهرهبرداری از پروژه ش//بکه فشار برق متوسط ۰۲ کیلوولت ش//هرک صنعتی کاوی//ان خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت ب//ه نق//ل از رواب//ط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رض//وی، مس//عود مهدیزادهمقدم گفت: پروژههای زیرس//اختی در راستای بهس//ازی و تس//هیل روند عبور و مرور صاحبان صنایع و همچنین روانس//ازی در ام//ر حملونقل کاال و مواد اولیه اجرا میشود.

وی ادامه داد: برای انجام این پروژه ۸هزار و ۳۴۲میلیون ری//ال از مح//ل اعتب//ارات داخل//ی هزینه ش//ده اس//ت. مهدیزادهمقدم افزود: اجرای این ش//بکه برقرسانی در ۳ بخش شهرک صنعتی کاویان (فاز ۳، بخش دو فاز۳ و فاز ۲) به ص//ورت تکمداره و دومداره ب//ه طول ۶۱ کیلومتر و ش//بکه فش//ار برق متوس//ط زمینی به منظ//ور تکمیل خروجیهای پس//ت ف//وق توزیع برق کاوی//ان به طول ۲ کیلومتر انجام ش//ده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراس//ان رضوی گفت: این شهرک فضای مناس//بی برای کسب و کار دارد و درحالحاضر با استقرار ۵۴۱ واح//د صنعتی بهرهبرداری ش//ده و افزونبر ۵هزار و ۰۰۲ نفر در آن مشغول بهکار است.

برقرسانی به ساختمان نگهبانی ‹

همچنین مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی از برگزاری مناقصه و تعیین شرکت مجری پروژه اجرای پروژه تامین برق س//اختمان نگهبانی ناحیه صنعتی میان جلگه خبر داد.

مهدیزادهمقدم گفت: پروژههای زیرساختی در راستای بهس//ازی و تس//هیل روند عبور و مرور صاحبان صنایع و همچنین روانس//ازی در ام//ر حملونقل کاال و مواد اولیه انجام میشود.

وی اف//زود: این پروژه با هزین//های افزونبر ۵۷۱میلیون ریال و در مدت ۳ ماه به انجام خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان رضوی با تاکید بر کیفی//ت و کمیت در اجرای پروژههای فنی و سرعت در انجام کارها تاکید کرد: ایجاد زیرساختها و فراهم کردن امنیت حضور س//رمایهگذاران برای احداث و راهان//دازی واحدهای صنعتی و تولیدی در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تان، یکی از دغدغههای اصلی شرکت شهرکهای صنعتی استان است.

مهدیزادهمق//دم گف//ت: عملی//ات اجرای زیرس//اخت در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی با ه//دف کاهش دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگ//ران و در جهت تکمیل و تجهیز شهرکها و نواحی صنعتی انجام میشود.

مسعود مهدیزادهمقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.