برگزاری کارگاه آموزشی خوشه صنعتی فرش در فارس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدی//رتوس//عه صنعت//ی و کارآفرینی شرکت شهرکهای صنعت//ی ف//ارس از برگزاری کارگاه آموزش//ی آش//نایی با ط//رح و نق//ش ف//رش فارس دستباف خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت ب//ه نق//ل از رواب//ط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی ف//ارس، س//یدمحمود قیومی گفت: دوره آموزش//ی آش//نایی با طرح و نقش فرش فارس به همت ش//رکت شهرکهای اس//تان فارس و خوشه فرش فارس با همکاری س//ازمان صنع//ت، معدن و تجارت فارس و انجم//ن طراحان و نقاش//ان فرش فارس، ب//ه مدت ۴ روز در س//الن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس برگزار شد.

وی با اش//اره به برنامههای شرکت ش//هرکهای صنعتی ف//ارس در زمینه برگ//زاری دورههای آموزش//ی فرش ویژه دینفعان افزود: دورههای آموزشی مختلفی برای ذینفعان این خوشه در استان فارس هدفگذاری شده و این شرکت از برگزاری این دورهها حمایت میکند.

قیوم//ی با اش//اره به اینکه این دورهها ب//ا تخصیص یارانه ۰۸درصدی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی فارس برای ش//رکتکنندگان برگزار میش//ود، عنوان کرد: عاقهمندان میتوانن//د با ثبتنام در این دورهها ب//دون پرداخت هزینه، آموزشهای الزم برای آش//نایی با فرش دس//تباف فارس را فرا بگیرند.

مدیر توس//عه صنعتی و کارآفرینی ش//رکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: این دوره آموزش//ی به مدت ۴۲ ساعت به منظور بهرهوری بیشتر و ارتقای کیفیت آموزشی برگزار شد.

وی افزود: در این دوره آموزشی که ۰۳ نفر از عاقهمندان به هن//ر - صنعت فرش ش//رکت داش//تند، مباحثی درباره معرفی نقش و طرح مناطق مختلف استان فارس ارائه و در پایان دوره به کارآموزان گواهینامه اعطا شد.

سیدمحمود قیومی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.