توسعه صنایع کوچک در مناطق ویژه اقتصادی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

احداث واحده//ای صنعتی با رویکرد صادراتمح//ور هدف از ایج//اد مناط//ق وی//ژه اقتصادی اس//ت. این واحده//ای صنعتی م//واد اولی//ه را وارد و محص//ول نهای//ی ب//رای ص//ادرات تولی//د میکنن//د یا محص//ول میانی را وارد کرده و با تبدیل به محصول نهایی به صادرات میپردازند که در انجام این فعالیتهای تولیدی از معافیتهای مالیات بر درآمد و ارزشاف//زوده و نیز تعرفههای گمرکی بهرهمند میش//وند. سازمان صنایع کوچک متولی 9 منطقه ویژه اقتصادی ش//امل بانه، کردستان، اترک گلستان، س//منان، کازرون، یزد، بجنورد، ش//مال بوشهر و ازنا لرستان اس//ت و ماموری//ت دارد تا با تس//ریع در فعالیتهای اجرایی فازه//ای عملیاتی در مناط//ق ویژه اقتص//ادی زمینه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کند. با قرار گرفتن در ش//رایط پس//اتحریم تالش داریم با س//رعت بخشیدن به تکمیل زیرساختها، شرایط مناسب در جذب سرمایهگذاران خارج//ی را فراهم کنی//م. متقاضیان س//رمایهگذاری در این مناطق باید جواز تاسیس واحد صنعتی را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مورد نظر دریافت کرده و برای دریافت زمین به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه کنند تا بتوانند برای احداث و راهاندازی صنعت اقدام کنند. در ش//هرکهای صنعت//ی و مناطق ویژه اقتص//ادی مالکیت زمین به متقاضی واگذار میشود و این یک مزیت برای استقرار در شهرکهای صنعتی است در حالی که خارج از این مناطق از اراضی ملی بهشمار میرود و امکان دریافت مالکیت وجود ندارد. به همین منظور برای تکمیل زیرساختها، اراضی به 2 تا 3 فاز اجرایی برنامهریزی ش//ده و مرحله به مرحله اجرا میشود تا شرایط استقرار واحدهای صنعتی فراهم شود بنابراین انتظار میرود ت//ا واگذاری زمینه//ای صنعتی با تکمیل زیرس//اختها در مناطق ویژه اقتصادی بوشهر، بانه و جهان از بهار سال آینده آغاز ش//ود. هدف اصلی از تشکیل مناطق ویژه در پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی اس//ت ک//ه الزمه آن برقراری ارتباط تج//اری بینالمللی و تحرک در اقتص//اد منطقهای و تولید و پردازش کاالها است بنابراین توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی یک ضرورت اس//ت. صادرات مجدد، عبور خارجی، درنظر گرفتن مش//وقها در عوارض گمرکی، معافیته//ای مالیاتی، آزادی مشارکت سرمایهگذاری برای اتباع داخلی و خارجی، صادرات و واردات بدون تشریفات گمرکی از دیگر مزایای فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در مناطق ویژه بهشمار میرود.

در 9 منطقه ویژه اقتص//ادی نامبرده، 8هزار و 200 هکتار زمین دراختیار سازمان صنایع کوچک است که تاکنون برای 6هزار و 900 هکتار آن س//ند مالکیت دریافت ش//ده اس//ت و ب//رای جهانآباد و طرح توس//عه ازنا نی//ز در حال دریافت س//ند مالکیت هستیم و تا پایان س//ال سند مالکیت دریافت میش//ود. این گام مثبت و اقدامی ارزنده برای سرمایهگذاران و صاحب//ان صنعتی در این مناطق بود که امس//ال موفق به کس//ب آن شدیم. دریافت سند مالکیت به منظور بهرهمندی از تس//هیالت بانکی، مجوزها، معافیتها و تخفیفها ضروری اس//ت. در انتخاب مناطق ویژه اقتصادی، آن بخش از اراضی ایجاد و تملک میش//ود که دارای توجیه اقتصادی بوده و در فعالیته//ای ملی و منطقهای اثرگذار باش//ند. همچنین فضا باید بهصورتی فراهم شود که سرمایهگذاران با آسودگی خاطر از بازگش//ت س//رمایه در ایجاد اش//تغال پایدار در آن منطقه وارد شوند.

فتحعلی€محمدزاده معاون€سازمان€صنایع€ کوچک€و€شهر €کهای€

صنعتی€

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.