تولید کاغذ از پودر سنگ توسط سرمایهگذاران چینی در لرستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ریی//س هیاتمدی//ره و مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرس//تان از حض//ور و بازدید س//رمایهگذاران چین//ی از ش//هرکها و نواح//ی صنعتی اس//تان خب//ر داد. ب//ه گ//زارش خبرنگار گسترش صنعت از استان لرس//تان، بختیار رازانی اظهار کرد: در راس//تای تحق//ق اقتصاد مقاومتی و حضور سرمایهگذاران و فعاالن خارجی در لرستان جلسه هماهنگی برای تسهیل روند سرمایهگذاری چینیه//ا در مح//ل اس//تانداری لرس//تان برگزار ش//د. ریی//س هیاتمدی//ره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرس//تان با بی//ان اینکه این س//ومین س//رمایهگذاری بزرگ خارجی در استان اس//ت، گفت: قرار اس//ت به کوشش سرمایهگذاران و صنعتگ//ران چین//ی، از پودرس//نگ، کاغذ تولید ش//ود. رازانی تصریح ک//رد: این س//رمایهگذاران با حض//ور در منطقه ویژه اقتصادی لرس//تان واقع در ازنا و همچنین ش//هرک الیگودرز و معادن و ذخایر س//نگ این ش//هرکها بازدید کردن//د. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: عالوهبر این پروژه بزرگ، قرار اس//ت در همکاری مشترکی با اس//تان لیونین//گ چین، س//رمایهگذاری بزرگی ب//رای احداث و راهاندازی ش//هرکهای صنعتی در لرستان از سوی چینیها ش//ود. رازانی اظهار کرد: از 9 اس//تان متقاض//ی حضور این س//رمایهگذاران ب//ا رایزن//ی و پیگیریهای به عمل آم//ده از طرف اس//تاندار و مس//ئوالن استانی، لرس//تان به عنوان مرکز این س//رمایهگذاری انتخاب ش//د. وی افزود: س//رمایهگذاری ای//ن ط//رح افزونبر ح//دود 500 میلیارد تومان خواهد بود که حدود 1000 ش//غل جدید ایج//اد خواهد ش//د. رازانی بی//ان کرد: این کارخان//ه تولیدات متنوع از کاغذ خواهد داش//ت و برخی تولیدات آن برای صنایع کش//اورزی موجب رش//د و بهرهوری بس//یاری خواهد شد که ظرفیت تولید ای//ن کارخانه، بیش از 120 ه//زار تن کاغذ باکیفیت در س//ال خواهد بود ک//ه به طور کامل از پودر سنگ تولید میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.