اتمام پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی مرزنآباد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون فنی ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران از اتمام پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی مرزنآباد چالوس با هزینه 5 هزار میلیون ریالی خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابطعمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، یاسر امینی گفت: گازرسانی به ش//هرکهای صنعت//ی و بهرهمندی واحده//ای تولیدی و صنعتی از مزایای گاز، مهمترین رویکرد ش//رکت در تکمیل زیرساخت است.

معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به نقش مهم س//وخت گاز طبیعی در کاهش آلودگی هوا افزود: توسعه گازرس//انی و تامین گاز موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

امینی اظهار کرد: عملیات اجرای ش//بکه داخلی و ایستگاه تقلی//ل فش//ار گاز 10 ه//زار مترمکعب//ی ش//هرک صنعتی مرزنآب//اد چالوس با اعتباری افزونبر 5 ه//زار میلیون ریال انجامشده است. وی با بیان اینکه با اتمام این پروژه 28 واحد بهرهبردار، از انرژی پاک بهرهمند خواهند ش//د، خاطرنش//ان کرد: گازرس//انی به ش//هرکها و نواحی صنعتی و اتصال آنها به ش//بکه گاز، ضمن کمک به کاهش آلودگی و سالمس//ازی محیطزیس//ت، ب//ه کاه//ش هزینهها کمک ک//رده و موجب افزایش تولید واحدهای صنعتی و رونق اقتصادی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.