صنایع مادر اولویت فناوریهای نو

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹نیاز‹به‹مراکز‹آموزشی‹و‹پژوهشی‹صنعتی‹در‹آینده‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

هرچند برخی صنایع با کارب//ردی ک//ردن پژوهشها به نتایج خوبی رس//یدهاند ام//ا هن//وز زیرساختهای الزم برای اس//تفاده از پژوهشهای کارب//ردی در صنای//ع به خوبی تعریف نشده است. توجه به دو عامل مهم میتواند ما را برای اس//تفاده هرچه بیش//تر از پژوهشهای کارب//ردی یاری کند؛ یکی اینکه تالش کنیم واحدهای تحقیق و توسعه را در صنای//ع برای آینده ارتق//ا دهیم و دیگری ارتباط صنعت و دانش//گاه را نهادینه کنی//م. صنایعی مانند س//یمان، فوالد، آلومینیوم و صنایع معدنی که جزو صنایع مادر محسوب میشوند بیشتر از سایر صنایع نیاز اس//ت که خود را به فناوریهای نوین در آینده مجهز کنند. برای بررسی نیاز صنایع به پژوهشهای کاربردی کارشناسان پاسخ میدهند.

‹نیاز‹صنایع‹مادر‹به‹فناوری‹ ‹

رمضانعلی صادقزاده، سرپرس//ت معاونت آموزش، پژوه//ش و فناوری وزارت صنع//ت، معدن و تجارت مراکز آموزش//ی و پژوهش//ی را در دو سطح آموزش و پژوهش تش//ریح کرد و به گسترش صنعت گفت: مراکز آموزش//ی ح//وزه صنعت هماکن//ون در چند س//طح فعالیت دارند. بخشی از آموزش این حوزه را دانش//گاههای علمی و کاربردی در مقاطع فوقدیپلم و لیس//انس به عه//ده دارند و س//طح دیگر آموزش برای کس//ب مهارتها در مقاطع زیر دیپلم اس//ت. کسب اینگونه مهارتها در دورههای کوتاهمدت و با نظارت سازمان فنی و حرفهای و شرکت شهرکهای صنعت//ی انجام میش//ود. او افزود: ع//الوه بر این از سوی س//ازمان مدیریت صنعتی، مرکز آموزشهای بازرگان//ی و دانش//گاه صنای//ع و مع//ادن دورههای مختلف مدیری//ت ازجمله دوره DBA یا دوره عالی مدیریت حرفهای کس//بوکار و MBA یا مدیریت کس//ب و کار برگزار میشود. به عقیده بنده پوشش وسیعتر اینگونه آموزشها در صورتی میتواند مفید واقع ش//ود که به بحث کیفیت آموزش توجه ش//ود. ع//الوه بر این بای//د آموزشها ب//رای ارتقای مهارت در س//طوح کمتر از دیپلم یا فوقدیپلم و لیس//انس بیش//تر مد نظر قرار گیرد. او به تشریح فعالیتهای پژوهش//ی در بخش صنع//ت پرداخت و گفت: بحث پژوه//ش در صنایع بیش//تر ب//رای بکارگیری دانش مراکز پژوهش//ی و دانش//گاهها در واحدهای تحقیق و توسعه صنایع اس//ت تا بتوان ازطریق این واحدها فناوریهای روز را در صنایع شناسایی کرده و آن را در جهت ارتقای صنایع بهکار برد. امروزه اگر صنایع نتوانند خود را به فناوریهای پیش//رفته مجهز کنند از عرصه رقابت برای همیش//ه کن//ار خواهند رفت. بنابراین اس//تفاده از ظرفیتهای پژوهش//ی یکی از الزامات توس//عه پایدار صنعتی در کش//ور اس//ت که این توس//عه در گرو اس//تفاده هرچه بیش//تر از توان واحدهای تحقیق و توس//عه اس//ت. او در پاس//خ به این سوال که آیا تاکنون صنایع از پژوهشها به نحو احسن استفاده کردهاند؟ تصریح کرد: هرچند برخی صنایع ب//ا کاربردی کردن پژوهشها به نتایج خوبی رسیدهاند اما هنوز زیرساختهای الزم برای استفاده از پژوهشه//ای کاربردی در صنایع به خوبی تعریف نشده است. متاسفانه بس//یاری از مراکز پژوهشی و دانش//گاهها به تولید علم و مقاله بسنده میکنند از اینرو هنوز ضعفهای متعددی در مراکز پژوهش//ی و دانشگاهها برای بکارگیری پژوهشهای کاربردی و رسیدن به فناوریهای نوین وجود دارد. توجه به دو عامل مهم میتواند ما را برای استفاده هرچه بیشتر از پژوهشهای کاربردی یاری کند؛ یکی اینکه تالش کنیم واحدهای تحقیق و توس//عه را در صنایع برای آینده ارتقا دهیم و دیگری ارتباط صنعت و دانشگاه را نهادینه کنیم. سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاس//خ به این س//وال که در آین//ده بکارگیری پژوهشهای کارب//ردی در کدامیک از صنایع بیش//تر احس//اس خواهد ش//د؟ گفت: برخ//ی از صنایع کش//ور مانند فوالد، م//س، آلومینیوم و آهن جزو صنایع زیربنایی و صنایع مادر محس//وب میشوند. اینگونه صنایع در همه حالتها چه فناوری آنها بروز باشد و چه نباشد برای کشور ضروری هستند و استفاده از فناوریهای نوی//ن در تمام مراحل ازجمله کنترل تولید، افزایش کیفیت ...و در این صنایع جزو ضروریات است.

او افزود: امروزه بیش//تر خودروه//ای روز دنیا به س//مت الکترونیک ش//دن پیش میروند. اس//تفاده از فناوریه//ای روز در صنای//ع خودروس//ازی ب//ه صرفهجویی در مصرف س//وخت کمک خواهد کرد و از س//ویی به حفظ محیطزیس//ت یاری میرساند. اس//تفاده از انرژیهای پاک جزو فناوریهای نوین ب//ه ش//مار میرود ک//ه برای ب//روز ک//ردن صنعت خودروسازی کشور در آینده استفاده از پژوهشهای کارب//ردی با بکارگیری واحدهای تحقیق و توس//عه ض//روری اس//ت. او با بی//ان اینکه توج//ه به واحد تحقیق و توسعه صنایع نس//اجی در آینده نیز الزم اس//ت، اظهار کرد: صنع//ت نس//اجی هرچند جزو صنایع پیش//رفته به ش//مار نمیآید اما این صنعت برای ارتقای تولید و رقابت با تولیدکنندگان خارجی نی//از دارد ب//ه فناوریهای روز مجهز ش//ود؛ این در حالی اس//ت که صنعت نساجی کشور قابلیت رقابت ب//ا صنایع نس//اجی خارج//ی را در بیش//تر حوزهها ندارد. ب//ه گفته صادقزاده واحده//ای صنعتی در صورت//ی که بخواهند تولی//د باکیفیت و قابل رقابت داش//ته باشند راهی جز اینکه از واحدهای تحقیق و توسعه اس//تفاده و ارتباط خود را با مراکز پژوهشی و دانش//گاهی حفط کنند، ندارن//د. چراکه برخی از فناوریها مانند فناوری نانو، بایو و میکروالکترونیک جزو فناوریهای نوین هستند. این فناوریها زمانی که ب//ه تولید انب//وه میرس//ند دارای ارزش افزوده باالیی خواهند بود و همیش//ه بازار خود را خواهند داش//ت اما برخ//ی از صنایع مانند س//یمان، فوالد، آلومینی//وم و صنای//ع معدنی که ج//زو صنایع مادر محسوب میشوند باید برای استفاده از فناوریهای نوین تالش کنند. بهعنوان نمونه میتوان از فناوری نانو در صنایع خودروس//ازی مانند شیش//ه، بدنه و قسمت سختافزاری استفاده و محصوالت باکیفیتی تولید کرد.

‹تعریف‹پروژ ‹ههای‹پژوهشی ‹

وحی//د احمدی، مع//اون پژوهش//ی وزارت علوم، تحقیق//ات و فن//اوری تعریف پروژههای پژوهش//ی )RFP( را یکی از الزامات فعالیت این مراکز در حوزه صنعت دانس//ت و به گس//ترش صنعت گفت: مراکز آموزش//ی و پژوهشی باید مدیریت دانش را در راس فعالیتهای خود قرار دهند و نیاز است از موازیکاری در مراکز پژوهش//ی و دانشگاهها جلوگیری شود. به گفته احم//دی اکنون صنایع خودروس//ازی، نفت و فوالد نیاز دارند که همپای رقبای خود حرکت کنند این در حالی اس//ت که مراکز پژوهشی و دانشگاهها میتوانن//د به عن//وان اهرمی به کم//ک این صنایع بشتابند و با تعریف پروژههای پژوهشی )RFP( نیاز صنای//ع را رفع کنند. او افزود: بیش//تر از اینکه نیاز داش//ته باشیم مراکز آموزشی و پژوهشی را در آینده ارتقا دهیم هماکنون در صدد اصالح نظام ساختاری مراکز آموزشی و پژوهش//ی حوزه صنعت هستیم تا بتوانی//م از دان//ش و علمی که در مراکز آموزش//ی و پژوهش//ی تولید میش//ود برای تعری//ف پروژههای صنعتی استفاده کنیم.

‹رفع‹نیاز‹با‹یافت ‹ههای‹علمی ‹

س//یدحمایت می//رزاده، نماینده مجلس ش//ورای اس//المی ب//ا بی//ان اینکه بخ//ش ارتباط ب//ا صنعت دانشگاهها از دو جهت آنگونه که باید تقویت نشده به گس//ترشصنعت گفت: یکی اینکه دانشگاهها درگیر افزایش کمی دانش//جوها بودند و موضوع اشتغالزایی ب//رای آنها مهم نبوده و از س//ویی صنع//ت نیز این احس//اس نیاز را نداشته است. او افزود: در دو حالت میتوان این نقص را رفع کرد؛ یکی اینکه دانش//گاه به صنعت طرحهای پژوهش//ی کاربردی را پیشنهاد ده//د یا اینکه صنایع نیازهای خود را به دانش//گاهها اعالم و با عقد قراردادهای پژوهش//ی به رفع این نیاز اقدام کنند. باید نیازهای صنعتی مبنی بر یافتههای پژوهشی باشد تا بتوان نیاز صنایع را رفع کرد.

‹نیاز‹به‹آموزش‹کاربردی‹ ‹

رضا سیفاللهی، مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر بین مراکز پژوهشی، دانشگاهی و صنایع برای کارب//ردی کردن پژوهشها فاصله زیادی وجود دارد به گسترش صنعت گفت: هرچند در دانشگاهها دفتر ارتباط با صنعت ایجاد ش//ده و وزارتخانهها معاونت آموزش//ی جداگانهای را برای اس//تفاده از پژوهشها در نظر گرفتهاند اما هنوز بین صنایع و دانشگاههای کش//ور فاصله وجود دارد. او افزود: دانش//جویان ما در بحثهای تئوری میتوانند تئوریسینهای قابلی باشند اما در صنایع نمیتوانند بهخوبی بدرخشند و نیاز اس//ت این دانشجویان اول تجربههای عملی کار را بیاموزند و برای مقطع بعدی تحصیل اقدام کنند. این موض//وع در زمینه آموزشه//ای کوتاهمدت نیز صدق میکند و بای//د آموزشها در صورت کاربردی شدن شکل بگیرند.

دانشگاهها درگیر افزایش کمی دانشجوها بودند و موضوع اشتغالزایی برای آنها مهم نبوده

دانشجویان ما در بحثهای تئوری میتوانند تئوریسینهای قابلی باشند اما در صنایع نمیتوانند

بهخوبی بدرخشند

رضا سیفاللهی

سیدحمایت میرزاده

طیبه جهانبازی

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.