توصیههای آنکتاد برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مدی//ر هماهنگکننده پروژه مرور گ//زارش آنکتاد درباره وض//ع عل//م، فن//اوری و ن//وآوری در ایران گف//ت: افزایش همراستایی بین سیاستهای توسعهای بخشهای مختلف، ش//فافیت تقس//یم کار در حوزه مدیریت و ارتقای کاربردی بودن نظام مالکیت فکری کشور ازجمله توصیههای سیاسی در این گزارش است.

به گزارش ایرنا «مایکل لیم» در آیین ارائه دومین گزارش وضع علم، فناوری و نوآوری ایران از سوی کنفرانس تجارت و توسعه س//ازمان ملل (آنکتاد) در معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری افزود: از سال 1385 پیشرفتهای خوبی در حوزه فناوری ش//ده اما نیاز است که برخی مسائل بهبود پیدا کند؛ از 10 س//ال پی//ش چند مح//ور ازجمله تعلق و رهب//ری پیش//رفت و فناوری در کش//ور و تمرکز بر موضوع نوآوری، تقویت شده و توسعه یافته است.

وی بی//ان ک//رد: بهطور کلی 3 موج از سیاس//تهای علم و فناوری و نوآوری در ایران طی ش//ده اس//ت؛ موج نخست که توسعه آموزش عالی اس//ت، موج دوم توسعه پژوهش و فناوری و موج س//وم نوآوری اس//ت؛ بر اساس این گزارش، تعدادی نهاد از س//ال 5831برای ارتقای نوآوری در کش//ور طراحی ش//ده که معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و ۶1 س//تاد این معاونت ازجمله آنهاس//ت. در این 01سال روشها یا نظامهایی ازجمله صندوق نوآوری و ش//کوفایی، پارکه//ای عل//م و فناوری و مراکز رش//د ب//رای حمایت از ش//رکتهای دانشبنیان راهاندازی شده که درنتیجه تامین مالی آنها، نوآوری در کشور رو به بهبود است.

لیم بیان کرد: در این گزارش همچنین بیان ش//ده که در 01سال گذشته برای تقویت نوآوری در کشور سیاستهایی ازجمله نقش//ه جامع علمی، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، سیاس//ت کلی علم و فناوری، قانون حمایت از ش//رکتهای دانشبنیان، قانون حمای//ت از توان حداکثر داخلی و قانون پیوست فناوری تصویب شده است. این گزارش نشان میدهد که در 01س//ال گذشته تقویت و بهبود قابل مالحظهای در پژوه//ش و آموزش عال//ی رخ داده و همچنین فعالیتهای پژوهشی عملکرد بهتری داشتهاند؛ بهعنوان مثال میتوان به افزایش تعداد اختراعات ثبتشده اشاره کرد.

مدیر هماهنگکننده پروژه مرور گزارش آنکتاد ادامه داد: در این چند سال ظرفیت علم و فناوری ایران نیز بهبود پیدا کرده که درنهایت به تنوع بیش//تر اقتصاد کش//ور و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی منجر ش//ده اس//ت. در این گزارش مش//خص ش//ده که بهرهوری از صنایع به نس//بت کم است و نرخ رش//د بهرهوری تولید خیلی باال نبوده اس//ت؛ فضای کسبوکار بهبود قابل مالحظهای پیدا نکرده اما در سالهای آینده باید بیشتر شود.

وی بیان کرد: همچنین براس//اس این گزارش، هزینهکرد تحقیق و توسعه کم اس//ت که باید توسعه پیدا کند. برخی ش//رکتهای سهامی سنتی کش//ور در حوزه نوآوری درگیر نش//دهاند و هزینه نمیکنند که این امر باید رفع شود؛ نرخ بیکاری در تحصیلکردهها بس//یار زیاد است که برای رفع آن باید فکر کرد.

این مقام وابسته به سازمان ملل متحد داد: باید در کشور روی حقوق مالکیت فکری بیشتر کار شود؛ آخرین چالشی هم که در این گزارش آمده، س//طح پایین س//رمایهگذاری خارج//ی در حوزههایی به غیراز نفت و گاز اس//ت؛ تا امروز حجم سرمایهگذاری خارجی کمک زیادی به ظرفیت تولید کش//ور نکرده اس//ت. در این گزارش 8 توصیه سیاسی علم، فن//اوری و نوآوری ارائه ش//ده که عبارت اس//ت از: افزایش همراس//تایی بین سیاستهای توسعهای بخشهای مختلف (بهط//ور مش//خص سیاس//تهای س//رمایهگذاری خارجی، رقابت و آموزش)، ش//فافیت تقس//یم کار در حوزه مدیریت علم و فناوری، تعیین هدف قابل دستیابی تحقیق و توسعه برای کش//ور، توس//عه عملک//رد و محور ق//رار دادن بودجه مراک//ز پژوهش//ی و دانش//گاهها، تدابیر سیاس//ی و ارزیابی سیاست آموزشی و پژوهشی، اتخاذ راهبرد ملی جامع برای مش//تاق کردن س//رمایهگذاران خارجی و بهبود ارتباطات و جریانه//ای فناوری، ارتقای کاربردی ب//ودن نظام مالکیت فکری کشور بهطوری که تمام فرآیند نوآوری را در برگیرد و حداکثر تاثیر را داشته باشد و بهبود و پیشرفت هدف اقتصاد دانشبنیان در صنایع سنتی کشور و همراهی با شرکتهای دانشبنیان و حوزههای فناوری راهبردی.

ب//ه گفته مدیر هماهنگکننده پروژه مرور گزارش آنکتاد، ایران ظرفیتهای بس//یار زیادی در زمین//ه علم، فناوری و نوآوری دارد که باید از این ظرفیتها اس//تفاده کند، اکنون فرصت خوبی برای ایران فراهم است و سیاستگذاران کشور در حال انجام اصالحاتی در حوزه فناوری هس//تند تا از این ظرفیت اس//تفاده حداکثری کنند. انجام این تغییرات برای توسعه ضروری است. وی با اشاره به اینکه در گزارش آنکتاد به صورت مقایس//های به فناوریها پرداخته نشده، گفت: در جلسات بررسی فناوریها مش//خص شد که ایران در حوزه نانو پیش//رفت خوبی داشته و زیرساختهای خوبی دارد؛ در حوزه زیس//تفناوری نیز پیش//رفتهای خوبی حاصل شده است.

لیم یادآور ش//د: 3 توصیه سیاسی نیز برای حوزه زیست فناوری ارائه شده که شامل ضرورت بهبود تامین مالی برای حوزه زیست فناوری، بهبود همکاری بین شرکتهای حوزه زیس//ت فناوری نوپا و ش//رکتهای بالغ زیس//ت فناوری و تقویت همکاری بینالمللی در حوزه زیست فناوری است که به دسترس//ی بیشتر شرکتهای زیست فناوری به بازارهای بینالمللی منجر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.