معرفی‹۰۱‹حوزه‹فعال‹در‹فناوری

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس صندوق نوآوری و ش//کوفایی گفت: حوزه فناوری زیس//تی در صدر طرحه//ای دانشبنیان و اعتبارات دریافتی از صندوق قرار دارد و این میزان اختصاص اعتب//ار برای فناوری در کش//ور تاکنون بیسابقه بوده است. به گزارش مهر، بهزاد سلطانی با اش//اره به اعتبارات//ی که هرک//دام از بخشهای فن//اوری دریاف//ت کردهاند گفت: نخس//تین حوزه فناوری که بیش//ترین طرح و اعتب//ارات را دارد در «سایر بخشها» یعنی بخش محصوالت پیشرفته، نفت، گاز و پتروش//یمی و نیروگاهی اس//ت که در این حوزه 5۲۲ ش//رکت دانشبنیان و طرح با رقم 5۹1میلی//ارد تومان مصوب ش//ده اس//ت. رییس صن//دوق نوآوری و ش//کوفایی یادآور ش//د: ردیف دوم در جدول دریافتکنندگان تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی، حوزه فناوری زیستی است که شامل حوزه پزشکی، بیوپزشکی، بیوکشاورزی، بیوصنعتی، بیوزیستی و بیو محیطزیست است که در این حوزه ۶0۲ طرح با ۶81میلیارد تومان اعتبار مصوب ش//ده اس//ت. س//ومین حوزه الکترونیک و برق و کنترل اس//ت ک//ه 13۲ طرح و ۲11میلی//ارد تومان اعتبار برای آن مصوب ش//ده اس//ت. در ادامه مش//اهده میکنیم ک//ه چهارمین ردیف به ح//وزه فناوری اطالع//ات اختصاص دارد ک//ه مجموع//ه نرمافزاره//ای رایان//های، بازیهای رایان//های و موبایل را به خود اختصاص داده و ۷0۲ شرکت و طرح مصوب با ۶01میلیارد تومان اعتبار دارد. وی ب//ا اب//راز امیدواری درب//اره حرکت رو به جلوی دانشبنیانه//ا گفت: این حرکتی اس//ت که با پیگیریهای مداوم 01ساله رهبر معظم انقالب ش//روع شد و در این دولت نیز رییسجمه//وری عنایت کرد و پ//ول صندوق نوآوری و ش//کوفایی را داد و بای//د اذعان کن//م که جری//ان اقتصاد دانشبنی//ان به طور جدی در کش//ور راه افتاده اس//ت. رییس صندوق نوآوری و ش//کوفایی افزود: پنجمین حوزه تجهیزات پیش//رفته و ساخت و تولید آزمایش//گاهی با 00۲ طرح و ۲۹/5میلیارد توم//ان، شش//مین ح//وزه داروه//ای پیش//رفته و مهندسی پزش//کی با ۶۹ طرح با ۲۷میلیارد تومان و هفتمین حوزه مواد پیش//رفته سرامیک، پلیمر و کامپوزی//ت با 80 طرح و ۷3میلی//ارد تومان اعتبار اس//ت. وی گفت: هش//تمین حوزه هوافضاست که باید توجه داشته باش//یم در این حوزه منظور تنها ش//رکتهای خصوصی هس//تند. در کشور ما حوزه هوافضا در بخش دولت//ی و دفاعی قوی و از بخش خصوصی ک//ه از ما اعتب//ار دریاف//ت میکند جدا هس//تند. در بخش شرکتهای خصوصی این حوزه ۷5 طرح با ۹1میلیارد و 00۶میلیون تومان اعتبار مصوب ش//د. نهمین حوزه فناوری نانو با 3۴ طرح و 51میلی//ارد تومان اعتبار اس//ت و دهمین حوزه اپتیک و فوتونیک اس//ت و آخرین حوزه انرژیهای نو با ۹۲ طرح و ۷میلیارد و 00۷ تومان اعتبار است. البت//ه بیان این نکته ضروری اس//ت که انرژیهای نو و انرژی هس//تهای در کش//ور ما دولتی و بخش خصوصی ضعیف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.