قاچاق از فروشگاه زنجیرهای تا مترو

در گفتوگوی «گسترش صنعت» با دبیر انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

در صنعت ش/یرینی و ش/کالت ایران ب/ا تولید یکمیلی/ون و 005هزار تن در س/ال ضمن ایجاد اش/تغال 56هزار نفره س/االنه 052میلیون دالر صرف واردات مواد اولیه (غیر از آرد و گندم و ش/کر و روغن) و ماش/ینآالت آن میشود. در همین مدت 055میلیون دالر صادرات دارد که تراز مثبت تجاری برای اقتصاد کش/ور به وجود آورده اس/ت. جمشید مغازهای، دبیر انجمن صنایع بیس/کویت، ش/یرینی و ش/کالت ای/ران و مدیرعامل تعاون/ی تولیدکنندگان صنعتی بیسکویت، شیرینی و شکالت در گفتوگو با گسترش صنعت اعالم کرد: این صنعت همچنان متاثر از بازار قاچاق چند میلیارد تومانی است که در تمام بازار ایران از فروشگاههای زنجیرهای گرفته تا مترو عرضه میش/ود و برای مبارزه با آن به دستگاههای مختلفی مراجعه کردهایم اما همچنان ادامه دارد. متن کامل این گفتوگو را میخوانید.

صنع/ت ش/یرینی و ش/کالت ای/ران از چ/ه زمانی شکل گرفت؟

€

این صنعت پیشینه ۰۶ساله دارد و آن زمان ش//رکت تولیدی س//اوه با لیس//انس ش//رکت اشتوتک آلمان شکالتی به نام «شکالت ما» تولید کرد و به این صنعت ش//کل تازهای داد و هنوز فعالی//ت آن ادامه دارد که محص//ول امروز آن به نام «شوکوما» در بازار معروف است. درواقع در سالهای گذش//ته یکی، دو نش//ان ویتانا، مین//و و گرجی تنها تولیدکنندههای ش//یرینی و شکالت صنعتی بودند و در ۵۱سال اخیر با سرمایهگذاریهای جدید و کالن جهش//ی ایجاد کرد که موجب ش//د امروزه شیرینی و ش//کالت جزو صنای//ع پایه قرار گیرد ب//ه گونهای که ضم//ن ایج//اد ارزشافزوده ۵۲درصدی س//االنه ۰۵۵میلیون دالر ارزآوری داش//ته باشد که ۵۲درصد ارزآوری صنایع غذایی کش//ور است. همچنین برای ۵۶ه//زار نفر اش//تغال مس//تقیم ایجاد ک//رده و اگر صنایع تامینکننده مواد اولیه مانند شیرخشک، آرد، ش//رکتهای حملونقل ...و را در نظر بگیریم شاهد اشتغال زیادی خواهیم بود. از این رو در سال ۶۷۳۱ براس//اس نیاز صنعت تعدادی از تولیدکنندهها جمع ش//دند و انجمن را بنا نهادند. ای//ن انجمن فراگیر و کش//وری است که از اس//تانهای مختلف ۰۷۲ عضو دارد. در آن زمان برای تسهیل در تامین مواد اولیه با قیمت مناس//بتر همان اعضا با سرمایهگذاری جدید و خرید س//هام تعاونی صنعت ش//یرینی و شکالت را تش//کیل دادند و من نیز بهعنوان مدیرعامل انتخاب ش//دم که بعدها ش//رکت دیگ//ری به ن//ام «ماندگار تج//ارت» زیرمجموعه همین انجمن تاس//یس ش//د که بیش//تر در نمایشگاههای داخلی و خارجی صنایع غذایی فعال است. شاکله اصلی هیاتمدیره انجمن و ش//رکتهای زیرمجموعه یکی است با این تفاوت که در انجم//ن ۹ عضو، در تعاونی ۷ عضو و در ش//رکت ماندگار تجارت ۵ عضو فعالیت میکنند. €

ایران در س//ال گذشته یکمیلیون و ۰۰۵هزار تن شیرینی و شکالت تولید کرد. با وجود اینکه ظرفیت اس//می ما ۲میلیون و ۰۰۴هزار تن اس//ت و با توجه به این میزان تولید، مصرف سرانه ایران سال گذشته نزدیک به ۸۱ کیلو بود که نسبت به میانگین مصرف اروپاییه//ا که به ۵۳ کیلو هم میرس//د بس//یار کم اس//ت. درحالحاضر از ۲میلیون و ۰۰۲هزار تن نیاز کش//ور به ش//کر ۰۰۵هزار تن در صنعت شیرینی و شکالت مصرف میشود، ۰۰۷هزار تن آرد و۰۲۱هزار تن روغن در س//ال مصرف میکنیم که ش//اغالن و دستاندرکاران آن جزو اشتغال غیرمستقیم صنعت شیرینی و ش//کالت به شمار میروند. بنابراین غیراز مواد اولیه همچون گن//دم، آرد و روغن که از داخل تامین میشود بقیه کاالها ش//امل ترکیبات کاکائو، بهبوددهندهه//ا، اس//انسها، رنگه//ای خوراک//ی، ماش//ینآالت ...و از کش//ورهای پیش//رو این صنعت وارد میش//ود زی//را ایران به دانش فنی روز دس//ت یافته و ب//رای واردات مواد اولیه و ماش//ینآالت که س//االنه به ۰۵۲میلیون دالر میرس//د با کشورهای پیش//رفته همکاری میکند. با این حال با احتس//اب ۰۵۵میلیون دالر ص//ادرات تراز مثبت تجاری ایجاد کردهایم. بهطور رس//می سال گذش//ته ۰۳هزار تن ش//کالت با ارزش ۰۴۱هزار دالر واردات داش//تهایم که در مقابل ۰۵۵میلیون دالر صادرات رقم بس//یار ناچیزی است اما کاالهایی مانند آدامس و بیسکویت س//االنه بی//ش از میلیاردها تومان قاچاق میش//ود که از فروش//گاههای زنجی//رهای گرفته ت//ا مترو به فروش میرس//د که بخش//ی از آن ناشی از فرهنگ خارجیپسند ایران است. €

درحالحاض//ر تولیدکننده ایران//ی در این صنعت نداری//م ک//ه محص//ول یا نش//ان خ//ود را در چین تولی//د کند و اگ//ر محصولی از چین وارد میش//ود قاچاق اس//ت. ظرفیت تولید آدام//س در ایران بیش از ۰۴میلیون تن اس//ت اما به دلی//ل افزایش قاچاق میزان تولید این محصول در کشور به ۶۱میلیون تن در س//ال رسیده است. فناوری تولید شکالت در دنیا به مواد اولیه آن بستگی دارد که پودر کاکائو، لیکور شکالت در چین، اروپا، ترکیه، امریکا ...و با قیمت و کیفیتهای متفاوت وجود دارد که در زمان تحریمها از آنجایی که نمیتوانستیم مواد اولیه باکیفیت وارد کنیم س//طح رقابت کاهش یافت که خوشبختانه با اجرای برجام و رفع تحریمها دس//ت ما باز ش//ده و میتوانیم نسبت به گذش//ته کاالهای باکیفیتتری تولید کنیم. بهطور قطع در تامین ماش//ینآالت نیز همین موضوع صدق میکن//د و انواع کیفیت وجود دارد. حال از آنجایی که شیرینی و شکالت در صنایع غذایی اروپاییها جایگاه ویژهای دارد ماشینآالتی که در آلمان، ایتالیا و سوئیس ساخته میشود از کیفیت باالتری برخوردار هستند و ایران نیز با بهرهگیری از این فناوریها توانس//ته به تولید قابل رقابتی دست یاب//د که امروز به ۵۶ کش//ور دنیا ص//ادر میکنیم؛ در بین کش//ورهای مقص//د امریکا، روس//یه، ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا ...و وجود دارد که اگر محصوالت ما از کیفیت مناس//بی برخوردار نبود نمیتوانستیم به بازار این کش//ورها ورود کنیم. حال از آنجایی که در منطق//ه خاورمیانه بازار ۵/۱میلیارد دالری وجود دارد با حمایت تس//هیالتی دولت میتوانیم در آینده س//هم قابل توجهی از این بازار را بهدست آوریم زیرا هماکنون در بس//تهبندی و ماندگاری کاال به سطح خوبی رسیدهایم و شکل محصول زیباتر شده که در عرضه محصول بسیار تاثیرگذار است. €

در کش//ورهای مختل//ف ذائقهها متفاوت اس//ت. کش//ورهای عربی بیشتر شکالت شیرین میپسندند اما در اروپا بیش//تر شکالت تلخ مصرف میکنند. در ایران نیز انواع ش//کالتها از تلخ، ش//یرین، شیری، مغ//زدار ...و وج//ود دارد. ب//ا این حال بیش//تر افراد ش//کالتهای شیرین را میپس//ندند و این در حالی اس//ت که مزایای ش//کالت تلخ به دلیل اینکه شکر کمتری در آن مصرف ش//ده بیش//تر است. در ایران تولیدات این صنعت ش//امل شکالت، تافی و کارامل، کیک و کلوچه، بیسکویت و ویفر، اسنکها و آدامس است. شاید در زمان تحریمها برای اینکه نتوانستیم به ماش//ینآالت فن//اوری روز و مواد اولیه مناس//ب دس//ت یابیم نهتنها در ص//ادرات محدود بودیم بلکه در مصرف داخلی نیز نتوانستیم با نشانهای خارجی رقاب//ت کنیم به گونهای که امروزه ظرفیت خالی در ای//ن صنعت هنوز وجود دارد ک//ه به قاچاق بیرویه برمیگ//ردد که با وجود پیگیری از س//وی نهادهای مختلف همچنان به بازار وارد میش//ود و این صنعت را تحت تاثیر قرار میدهد. ش//یرینی و شکالت جزو کاالهای لوکس اس//ت و در اولوی//ت مصرف خانوار قرار ندارد و در زمان//ی که قدرت خرید مردم پایین میآید این محصول از سبد مصرفی خارج میشود به گونهای که در زمان تحریمها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شد در سال ۳۹ تولید شیرینی و شکالت به یکمیلیون و ۰۸۳هزار تن برس//د در حالی که در س//ال ۲۹ نزدیک به یکمیلی//ون و ۰۵۶هزار تن در س//ال تولید میشد. امروزه این میزان تولید در حال بهبود اس//ت بهطوری که در ۸ ماه امسال ۸۱درصد نس//بت به مدت مش//ابه س//ال گذش//ته افزایش و صادرات نیز ۶درصد رشد داشته است. حال با توجه به اینکه بیش//ترین مصرف شیرینی و شکالت در ۶ ماه دوم س//ال است پیشبینی میشود امسال بیش از ۵/۱میلیون تن تولید تا پایان سال داشته باشیم. €

میزان تولید و تراز تجاری صنعت شیرینی و شکالت ایران چقدر است؟

توانمن/دی فن/اوری صنع/ت ش/یرینی و ش/کالت ایران در چه سطحی است و آیا اینکه گفت/ه میش/ود برخ/ی از تولیدکنندههای این صنف محصول خود(آدامس خرسی) را با نشان ایران/ی از چین تولی/د و وارد میکنند واقعیت دارد؟

آیا صنعت شیرینی و شکالت ایران توانایی تولید برای هم/ه ذائقههای داخلی و خارجی را دارد؟

ظرفی/ت صادرات/ی ش/یرینی و ش/کالتی ایران چقدر است و بازار منطقه چقدر میتواند مشتری محصوالت ایرانی باشد؟

درحالحاض//ر منطقه خاورمیانه مش//کالت زیادی دارد و باعث ش//ده که صنعت ش//یرینی و ش//کالت ایران در چند س//ال اخیر تغییر رویه دهد و به سمت بازار اروپا برود زیرا کش//ورهای منطقه ازجمله یمن، عراق، س//وریه، افغانس//تان ...و درگیر بحران داخلی هس//تند از ای//نرو کمتر میتوانیم ب//ه منطقه صادر کنیم در ش//رایطی که ظرفیت ۵/۱میلیارد دالری در بازار منطقهای ش//یرینی و شکالت وجود دارد. با این حال در اروپای شرقی توانستهایم بازار خوبی بهدست آوری//م که اگر این نفوذ افزایش یاب//د میتوانیم تناژ تولید را باال ببریم و از آنجایی که تاییدیه کشورهای امریکا، ژاپن، استرالیا ...و را داریم مشکلی برای ورود به بازارهای ب//زرگ اروپایی نداری//م و اگر بانکهای داخل//ی در تامین نقدینگی ب//ا تولیدکنندهها همراه ش//وند و دولت نیز همکاریهای خارجی را تس//هیل کند چشمانداز روش//نی در آینده برای این بخش به وجود خواهد آمد.

تحریریه: مهدی اسحاقیان گروه صنعت کالن: حامد شایگان گروه صنعت زیرساخت: امیرحسن مهرزاد گروه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: زینب عبدی گروه خودرو: میترا ممسنی گروه عکس: مهدی کاوهای گروه ویرایش: حسین شیرازی تلفن: 82190 - فکس: 88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 تلفن سازمان آگهیها: 88722732-3 فکس سازمان آگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نش/انی: ته/ران، خیاب/ان قائ/م مق/ام فراهان/ی کوچه آزادگان روابط عمومی: شماره.62 -کد پستی 1586733811

امور استانها: چاپ: شرکت چاپ رواق روشنمهر 64097

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.