نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده است. با تاسیس کارخانه جیپ در سال ‪11( 1338‬ سال پیش از تاسیس ذوبآهن و 59 سال پس از ورود نخستین خودرو به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در کشور ما شکل گرفت.

این ش//رکت در سال ۲۴۳۱ عالوهبر فروش لوازم یدکی و روغن ماش//ین ۹۴۴ رامبلر (س//ود هر دس//تگاه ۰۰۴۱۱ ریال) به فروش رس//اند. در اواخر س//ال ۲۴۳۱ تعمیرگاه رامبلر با شماره ثبت ۹۵۱۱۰۳-۵۳۱ الف احداث ش//د. ش//رکت جیپ در س//ال ۴۴۳۱ با فروش ۸۱۲۲ دس//تگاه بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۵ ریال ماش//ین و لوازم آن را فروخت. محاس//به هزینهها در س//ال ۴۴۳۱ از این قرار ب//ود: هزینه تولی//د ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۴ ریال، هزینه اداری حدود ۰۴ میلیون ریال، استهالک ۱۱میلیون ریال، هزینه فروش ۵۳ میلیون ریال، هزینه متخصصان امریکایی بیش از ۷ میلیون ریال، هزینه تبلیغ//ات حدود ۲ میلی//ون ریال، حقوق و س//ایر هزینهها حدود ۵/۳ میلی//ون ریال و س//ود خالص ش//رکت ۳۱ میلی//ون ریال. در س//ال ۴۴۳۱-۴۳۳۱ حقوق گمرکی برمبن//ای ۰۳درصد تنظیم ش//ده بود. س//ود ویژه شرکت نس//بت به کل فروش (پس از کسر مالیات) ۲۱درصد ارزیابی ش//د. در همین سال تصمیم گرفته شد از رنگ، الکترود، صندلی و پارچههای تولید داخل اس//تفاده شود. شرکت بیش از ۴۵ میلیون ریال وام بانکی دریافت کرد. در اسناد از ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۲ ری//ال وام – ب//ه احتمال زی//اد کوتاهمدت – از بانک ملی ش//عبه بازار و بانک پارس اظهار ش//د. ش//رکت جیپ به عن//وان یک ش//رکت تولی//دی به مدت ۵ س//ال (از مهر ۸۳۳۱) از پرداخت مالیات معاف بود. در س//ال ۳۴۳۱ بهدلیل صنعتی بودن از معافی//ت ۰۵درصد مالیاتی برخوردار ش//د. مالیاتش در س//ال ۳۴۳۱ مبل//غ ۵۷۰/۹۴۱/۱ و در س//ال ۴۴۳۱ مبلغ ۷/۶۲ میلیون ریال ارزیابی ش//د. جعفر اخوان و کمال بازرگان بابت هیات مدیره بودن حقوقی از شرکت دریافت نمیکردند. سرمایه شرکت جیپ در س//ال ۵۴۳۱ به ۰۰۴ میلیون ریال افزایش یافت. دارایی ثابت ش//رکت به یک میلیارد و ۲۴ میلیون ریال و س//ود آن به بیش از ۱۵ میلیون ریال میرس//ید. موسس//ه حسابرسی دقیق سود ویژه ش//رکت را در س//ال ۷۴۳۱ بیش از ۱۲ میلیون ریال عنوان کرده اس//ت. ش//رکت جیپ در س//ال ۶۴۳۱ تعدادی خودرو رامبلر به امرای ارتش داد. پس از آن تاکسیهای فرودگاهها اغلب از همین اتومبی//ل و قیم//ت آن ۰۰۵/۵۲ تومان بود. ش//رکت، خودروهای رامبلر را با نامهای آریا، ش//اهین و مدلهای کالسکههای از جیپ ش//هباز و وانتآه//و وارد بازار کرد. بهتدری//ج خطوط مونتاژ جدید و س//النهای تولی//دی افزایش یافت. این ش//رکت با تولید ۰۵۶۲ دستگاه در سال ۶۴۳۱ یک شرکت کوچک در میان خودروسازان بود گرچه نقش پیشتاز را در میان آنها ایفا میکرد. کارخانه جیپ در سال ۶۴۳۱ اقدام به تبلیغات گستردهای برای اتومبیلهای آریا و ش//اهین کرد. این دو نوع اتومبیل ش//ش سلیندر مزایای فراوانی داش//تند که مورد استقبال قرار گرفت؛ ازجمله مزایای آنها داشتن فرمان تلس//کوپی و هیدرولیک بود که هنگام تصادف آس//یبی به راننده نمیرساند؛ همچنین فالشر راهنما که بهطور همزمان در ۴ طرف اتومبیل روشن و خاموش میشد برای نخستینبار روی این دو اتومبیل نصب شده بود. داشتن ترمز دوبل خطر بریدن ترمز را برطرف میکرد. جیپ ویلیز کالسکهای سی.جی ۰۵ از نظر تعداد ۰۶درصدو از نظر ارزش ۰۵درصد کل فروش ش//رکت را تش//کیل میداد. سایر مدلها از نظر فروش تفاوتی نداشتند. حدود دوسوم به اش//خاص و س//ازمانهای دیگر – و بیش//تر قسطی – فروخته میش//د. قیمت فروش به اشخاص حدود ۵درصد بیشتر از قیمت ف//روش ب//ه دولت بود. تا اوایل دهه ۰۴ قانون از صنایع نوپا در برابر رقب//ا حمای//ت نمیکرد. قانون حمایت از صنایع داخلی مش//مول محدودیت وارداتی خودرو نبود.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.