چشم امید خاورمیانه به توسعه شهرک کامپوزیت

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

استف//اده از کامپوزیت در دنیای امروزی آنچنان اهمیت دارد که نهتنها درج//ه مصرف سران//ه آن معیار میزان صنعتی بودن یک کش//ور است که تولید بس//یاری از قطعات هواپیما، خودرو و تاسیس//ات عمرانی و دریایی بدون وجود کامپوزیت امکانپذیر نیس//ت. اهمیت گس//ترش این صنعت باعث ایجاد شهرک تخصصی «کامپوزیت سازه ماندگار» در استان فارس شده است. این شهرک تخصصی که از سوی بخش خصوصی اداره میشود اکنون در آستانه بهرهبرداری است. مسئوالن این شهرک تخصصی امیدوار هستند در آینده نزدیک واحدهای صنعتی تولید ماشینآالت کامپوزیتی و شرکتهای پژوهشی را در این شهرک ایجاد کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.