سنتی که مشتریان را بیوفا میکند

گزارش «گسترش صنعت» از مغفول ماندن خدمات پس از فروش در ایران

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

شرکتهای خودروساز جهانی هر روز روشهای جدید و جذابی در بخش خدمات پس از فروش طراحی کرده و به مشتری ارائه میدهند و در عصر کنونی که رقابت برای تصاحب بازار بین خودروسازان تنگاتنگ است، خدمات پس از فروش روزآمد و کیفی عامل موفقیت خودروسازان خواهد شد. بر همین اساس روزانه خدمات جدید به جمع خدمات قدیمی اضافه میشود و به اصطالح خودروسازان از سمت خدمات پس از فروش سنتی به سمت مدرن حرکت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.