جشن خودکفایی گندم بعد از ۰۱ سال

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

خودکفای//ی در تولید گندم پ//س از ۰۱ سال ایران محقق شد و جش//ن شکرگزاری گندم دیروز با حضور رییسجمهوری برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در سالهای پایانی دولت هشتم ایران در تولید گندم به خودکفایی رسید و جش//ن خودکفایی را برگزار کرد، اما این جش//ن چندان دوام//ی نداشت و آخری//ن آن در سال ۵۸۳۱ برگزار ش//د و به گفته رییس دول//ت یازدهم در سالهای دولت گذشته هر سال یک میلیون تن از تولید این محصول استراتژیک کاسته و به واردات آن اضافه میشد، به گونهای که در سال ۲۹۳۱ میزان واردات گندم به حدود 7 میلیون تن رسید.

ام//ا پس از روی کار آم//دن دولت یازدهم و حجتی ک//ه پیش از این نیز سابقه خودکفایی گن//دم را در کارنامه خود داشت، ساالنه به تولید و خرید تضمینی گندم اضافه و واردات آن محدودتر میشد به گونهای که به ترتیب در ساله//ای ۳۹۳۱ تا امس//ال 6/7 میلیون تن، ۲/۸ میلی//ون تن و ۵/۱۱ میلیون تن گندم تولید شده مازاد کش//اورزان به صورت تضمینی خریداری شد و امسال دومین سالی بود که کشور به خودکفایی گندم رسید، اما پس از حدود ۰۱ سال دوباره جشن خودکفایی گندم در دستور کار قرار گرفت.

در این مراسم با اهدای تندیس گندم از سوی رییسجمهور و وزیر جهاد کش//اورزی از نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کش//ور، طیبنیا، وزیر ام//ور اقتصاد و دارای//ی و سیف، رییس کل بانک مرک//زی به دلیل حمایت همهجانب//ه از بخش کش//اورزی با تدوین و تصویب قوانی//ن، تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز و بکارگیری توان شبکه بانکی برای تامین نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی تقدیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.