خریدکشتیهای کرهجنوبی از انتقاد تا دفاع

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

اسح//اق جهانگی//ری در دوازدهمی//ن گردهمای//ی مدی//ران قرارگ//اه خاتماالنبی//اء(ص) با اشاره به انتقادات فرمان//ده قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) راجع به انعقاد قرارداد خرید کش//تی از کرهجنوبی گفت: این قرارداد برای سال ۸۰۰۲م است و موضوع جدیدی نیست. در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۵۲درصد مبلغ قرارداد به طرف کرهای پرداخت شد اما در مراحل بعدی به دلیل تحمل تحریمها امکان انتقال پول فراهم نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.