رونق تولید بدون تورمزایی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

بخ//ش عم//دهای از سیاستهای مهار تورم منجر به رکود در بازار شده و طبیعی است زمان//ی که در چند سال تورم ۰۴درص//دی به ۷درصد کاهش پی//دا کند آسیبهایی به ب//ازار وارد خواه//د شد اما بای//د به این نکته توجه داشت که زیان تورم افسارگس//یخته بس//یار بیش//تر از مه//ار تورم اس//ت. بنابرای//ن ض//رورت داشت که دول//ت وارد سیاستهای مه//ار تورمی شود البته دولت میتوانس//ت در تورم ۵۱ ت//ا۷۱ درصد وضعیت بازار را بهگون//های مدیریت کند که تا این میزان رکود ایجاد نش//ود. در ح//ال حاض//ر تولید در رکود قرار دارد و نس//خه خروج از رکود نیز تزری//ق منابع به تولید است البته تزریق منابع باید به شیوهای اجرا شود که این منابع وارد جامعه نشود تا تزریق منابع منجر به افزایش تورم نش//ود . دولت نیز به این نتیجه رسیده ک//ه باید با تزریق منابع خروج از رک//ود را رقم بزند. ارائه ۶۱هزار میلیارد تومان تس//هیالت ب//رای رونق تولید را نی//ز ب//ر همین اساس آغاز ک//رد تا ضمن خ//روج از رکود به واحده//ای صنعتی آسیبدیده هم کمک شود. اقدام دیگری که میتواند به خروج از رکود کمک کند اجازه انتشار ۵۴هزار میلی//ارد تومان اسناد خزانه ب//رای پرداخت بدهیهای دولت ازسوی مجلس شورای اسالمی است. این امر میتواند ضمن تورمزا نبودن منجر به خروج از رکود شود. به طور کلی تولید میتواند ابزار مناسبی برای مهار تورم تلقی شود بهطور مثال یکی از عوامل تورمزا ورود مس//تقیم نقدینگی به جیب مردم است. اگر شیوه پرداخت یارانه براساس تزریق به تولید باشد اثرات تورمی بس//یار کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین دولت اگر برنامهریزی خود را براساس رونق تولید قرار دهد میتواند تورم را نیز کنترل کند. دولت ظرفیتهای مناسبی برای رونق فعالیتهای اقتصادی در بودجه ۶۹ در نظر گرفته که ازجمله این ظرفیتها بودجه 3۶هزار میلیارد تومانی اختصاصیافته به پروژههای عمرانی، اجازه انتش//ار اسناد خزانه، ۰۵میلیارد دالر فاینان//س ...و است که در صورت تحقق به بخش صنعت و ص//ادرات کمک خواهد ک//رد. قراردادهایی نی//ز از قبل از برج//ام مطرح ش//د که با گذش//ت چندین م//اه از برجام به مرحله سرمایهگذاری رسیده و میتوان آثار آن را سال آینده مش//اهده کرد. ب//ه طور کلی اگر قیمت نف//ت بر همین روند پی//ش برود و پیشبینی سرمایهگ//ذاری و پروژههای عمرانی دول//ت نیز محقق ش//ود و از سوی دیگر دول//ت برنامههایی را ب//رای توجه و حمایت از تولی//د ترتیب دهد میتوان رشد اقتصادی ۷/۷درصدی را دستیافتنی دانست.

رمضانعلی‌سبحان ‌یفر عضو‌کمیسیون‌صنایع‌ مجلس‌شورای‌اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.