بازگشت‹4‹هزار‹واحد‹زیانده‹به‹چرخه‹تولید‹

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گف//ت: از مجم//وع ۶ه//زار و ۰۰8 واحد تولی//دی زیان//ده و تعطیل ش//ده حدود ۴ ه//زار واحد به چرخ//ه تولید و اقتصاد صنعتی بازگشتند.

ب//ه گ//زارش ایرن//ا، رض//ا رحمانی در نشس//ت اعض//ای کمیس//یون صنای//ع و مع//ادن مجلس ش//ورای اسالمی،مس//ئوالن و صنعتگران شهرستان ساوه گفت: تاکنون بیش از ۷۱ه//زار واحد تولیدی کوچک و متوسط کش//ور، 2۱ه//زار و ۰۶۵ میلیارد تومان تس//هیالت رونق تولید دریافت کردهاند.

وی ادام//ه داد: ۴ ه//زار میلیارد ری//ال در قالب تس//هیالت رون//ق تولید ب//ه ۰۴۵ واح//د تولیدی و صنعت//ی در است//ان مرک//زی پرداخ//ت ش//ده است.

رحمانی افزود: در سالهای اخیر ۶۱ هزار پروانه بهرهبرداری صنعتی و معدنی در کشور صادر شده ک//ه این می//زان صدور در سال ج//اری بیش از 8 درصد افزایش داشته است.

قائممق//ام وزیر صنعت، مع//دن و تجارت گفت: صدور پروانهه//ای بهرهبرداری معادن نیز در ۷ماه نخس//ت امسال نسبت به مدت مش//ابه سال قبل بیش از ۹ درصد افزایش داشته است.

رحمانی ادامه داد: دولت تدبیر و امید ب//ا هدف رونق اقتص//ادی و جلوگیری از رک//ود، حمای//ت از واحده//ای تولیدی و صنعت//ی را در دست//ور ک//ار دارد که واحده//ای صنعت//ی است//ان مرک//زی نی//ز در شم//ار ای//ن حمایته//ا ق//رار دارند.

وی اظهار کرد: تعامل و همکاری وزارت صنعت، مع//دن و تجارت و کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس شورای اسالمی در راستای رفع تنگناهای واحده//ای صنعت//ی و تولی//دی کش//ور مطلوب است. رحمان//ی تصریح ک//رد: پیشبین//ی ۰۶ درصد اشتغال کش//ور در حوزه صنعت قابل تحقق است چراکه صنعت بهعن//وان زیربنای توسعه اقتصادی میتواند موتور محرکه ایجاد اشتغال و رونق تولید ملی باشد.

استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کش//ور بی//ش از 2 ه//زار و ۰۰۹ واح//د تولیدی و صنعت//ی دارد.شهرست//ان س//اوه، دومین شهر پرجمعی//ت استان مرک//زی بی//ش از ۰۴۵ واحد صنعتی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.