خروج‹از‹تالطم‹اقتصادی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

به گفته مع//اون وزیر اقتص//اد ایران در چند س//ال اخیر تالطم اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشته که بخشی از آن ناشی از تحریمها ب//ود اما با مدیریت دولت یازدهم توانس//تیم از ای//ن تالطم اقتص//ادی سالم خارج شوی//م و رشد اقتصادی خوبی را در کشور شاهد باشیم.

به گزارش ایسنا، حسین میرشجاعیان در همایش توانمندیه//ای تولیدی و فرصتهای سرمایهگذاری استان کرمانش//اه که روز گذشته در کرمانشاه برگزار شد از اقدام//ات اقتصادی که در دولت یازدهم انجام ش//ده یاد ک//رد و گفت: در شرایطی ک//ه در 3 سال پایان//ی دولت قب//ل نرخ تورم باالی//ی داشتیم دولت یازده//م توانس//ت در آبان امس//ال نرخ ت//ورم را به ۶/8درصد برساند.

وی اف//زود: ب//ه واسطه سرمایهگ//ذاری و مدیریت خوب//ی که انجام شد، نرخ رشد اقتصادی کش//ور نیز در بهار امسال به ۴/۵درصد رسید. در کنار همه این موارد پ//س از ۷3 سال تراز تجاری کش//ور مثبت و حجم صادرات غیرنفتی کشور از حجم واردات بیشتر شد.

میرشجاعی//ان همچنی//ن به افزای//ش استقبال از سرمایهگ//ذاری از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۶ماه امسال میزان سرمایهگذاری انجام شده ب//ا تعداد جواز تاسیس صنعتی صادر شده در کشور ۶۷هزار میلیارد تومان بود که نس//بت به مدت مش//ابه سال قبل ۶۵درصد رشد داشته است.

مع//اون وزیر اقتصاد عن//وان کرد: میزان سرمایهگ//ذاری به نتیجه رسیده بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادرشده در همین مدت نیز ۶/2۱هزار میلیارد تومان بود که نس//بت به مدت مش//ابه سال گذشته ۵۰۱درصد بیشتر شده است.

میرشجاعیان اقتص//اد ایران را رو به رشد و باثبات خواند و تصریح کرد: براساس پیشبینی سازمانهای بینالمللی ایران در ساله//ای آینده رشد اقتصادی ۵درصد و حتی بیش//تر و تورم کنترلشدهای در حد ۰۱درص//د خواهد داشت که همه این موارد نش//ان میدهد فرصت سرمایهگذاری خوبی در کشور فراهم است.

وی از تن//وع صنعت//ی باال در ای//ران هم یاد کرد و افزود: برخالف تصور ع//دهای که فقط بخش نفت و گاز را در کشور برای سرمایهگذاری جذاب میدانند، ای//ران در ح//وزه صنع//ت و خدمات ه//م ظرفیت و ارزشافزوده زیادی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.