تحقق بیش از 83 درصد درآمدهای مالیاتی دولت در 7ماه

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

گزارش بانک مرکزی از عملکرد بودجه در ۷ماه نخس//ت امس//ال از تحقق بیش از 83 درصدی درآمدهای مالیاتی در مدت یادشده حکایت دارد.

ب//ه گزارش ایرنا، دولت تا پایان مهر امس//ال ۴2/۱۵ هزار میلی//ارد تومان درآمد مالیاتی کس//ب کرده که رقم مصوب آن برای این مدت ۴۴/۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

بان//ک مرکزی در این گزارش آورده، دولت در بخش سایر درآمدها توانس//ته ۹/۷۱ هزار میلی//ارد تومان در این مدت ج//ذب کند درحالی که رقم مصوب ای//ن درآمدها در ۷ماه امسال۹۶/۱3هزار میلیارد تومان بوده است.

کل درآمدهای دولت برای پوشش هزینههای جاری خود در ۷ماه امسال ۵۱/۹۶هزار میلیارد تومان بوده است.نگاهی ب//ه پرداختهای هزین//های دولت در این مدت نیز نش//ان میده//د که دولت کمتر از هزینهه//ای مصوب خود هزینه کرده است؛ در این مدت دولت 3۷/3۰۱هزار میلیارد تومان هزین//ه داشت//ه درحالی که رقم مصوب ۷م//اه ۵/۶2۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

ب//ر این اساس تراز عملیاتی دولت در ۷ماه امس//ال منفی 82/2۴ه//زار میلی//ارد تومان بوده در حال//ی که پیشبینی دولت ۷3/33هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای نیز دولت تا پایان مهر امس//ال ۱۱/۰3 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده در حالی که برنامه دولت کس//ب 8۷/۶۴هزار میلیارد تومان در این مدت بوده است.

در ای//ن میان منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی برای پوشش بودجه عمرانی کش//ور نیز نشان میدهد که در این مدت دولت درمجموع 3۹/۹2 هزار میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که پیشبینی آن کسب ۹۰/۴۴هزار میلیارد تومان درآمد بود.

سه//م نفت خ//ام از مجم//وع درآمد حاص//ل از صادرات نف//ت و فرآوردهه//ای نفت//ی در ۷ماه امس//ال ۹۵/۱2 هزار میلی//ارد تومان اس//ت اما دولت پیشبین//ی میکرد در این م//دت 3۱/3۴ ه//زار میلیارد توم//ان درآمد نفت//ی داشته باشد.

پرداخته//ای عمرانی (تمل//ک داراییه//ای سرمایهای) در ای//ن مدت 8۵/2۱ هزار میلیارد توم//ان بوده درحالیکه پیشبینی دول//ت پرداخت 2۰/۴3 هزار میلیارد تومان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.