چشم امید خاورمیانه به توسعه شهرک کامپوزیت

تقدیر از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

در دوازدهمی//ن س//مپوزیوم بینالملل//ی روابط عمومی با رای هیاتداوران از غالمرضا دیوساالر، مش//اور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران بهعن//وان روابط عموم//ی برتر در رشته ارتباطات رسانهای با اهدای لوح، تقدیر شد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی س//ازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران، دوازدهمین س//مپوزیوم بینالملل//ی روابط عموم//ی که در دو روز ب//ا موض//وع «روابط عموم//ی و تغیی//ر ب//رای پیش//رفت» و ب//ا ش//عار «روابط عمومی؛ پیش//گام تغییر» برگزارش//د، از 10 دستگاه اجرای//ی قدردان//ی به عم//ل آمد و نش//ان وی//ژه ب//ه آن//ان اعطا و از 12 مدی//ر ارش//د ارتباط//ات و کارشناسان برتر روابط عمومی نیز با اهدای ل//وح، تقدیر شد.

در ای//ن س//مپوزیم و ک//ه با پی//ام رییس مجم//ع تش//خیص مصلح//ت نظ//ام آغاز ش//د، ب//ا تدری//س و س//خنرانی 8 اس//تاد از 4 کشور ای//ران، انگلی//س، بلغارس//تان و هلن//د در دو روز، 600 نف//ر از دس//تاندرکاران رواب//ط عمومیه//ای کش//ور در زمین//ه کارب//رد مهارته//ای رواب//ط عمومی ب//رای مداخل//ه موثر در «تغییر سازمانی» آموزش دیدند. همچنین در این مراسم، مسعود پزشکیان، نایبرییس اول مجلس شورای اس//المی، رییس انجمن بینالملل//ی رواب//ط عموم//ی و جمعی از استادان برجسته روابط عمومی از انلگیس، بلغارس//تان و هلند به ایراد س//خنرانی پرداخته و راهکارهایی ب//رای برونرفت از وضعیت فعلی ارائه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.