سرمایهگذاری بیش از 30 میلیون دالری در تهران

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: بیش از 03میلیون دالر س//رمایه خارجی ت//ا پایان 7ماه امس//ال از طریق نظام بانکی وارد اس//تان شده اس//ت که در مقایس//ه با کل سال 1394 رش//د بی//ش از 140 براب//ری را نش//ان میدهد.

به گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی تهران، اهللمحمد آقایی افزود: آثار گش//ایشهای حاصل شده در پسابرجام به تدریج در حال ظاهر شدن است و این شرایط در استان تهران با وجود 140 برابر ش//دن آورده نقدی سرمایهگذاران خارجی در مقایسه با کل سال 1394 ملموس است.

به گفت//ه مدیرکل ام//ور اقتص//ادی و دارایی استان تهران، با اینکه تا پایان سال 1394 فقط 312هزار دالر جذب س//رمایه خارجی داشتیم، در 7ماه امس//ال بیش از 03میلیون دالر سرمایه خارجی از طریق نظام بانکی وارد اس//تان ش//ده اس//ت. آقایی یکی از پروژههای استان تهران را س//اخت نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی «شمسآباد» با مشارکت شرکتهای آلمانی به ارزش 796میلیون ی//ورو اعالم و ابراز امیدواری کرد ب//ه مرحله اجرایی برس//د. مدی//رکل امور اقتصادی و دارایی اس//تان تهران یکی از وظایف مرکز خدمات س//رمایهگذاری اس//تان تهران را شناسایی فرصتهای س//رمایهگذاری و تطبیق آنها با فرمت و س//اختار اس//تاندارد و بینالمللی دانس//ت و اف//زود: بهب//ود فض//ای کس//بوکار بهعنوان یک موضوع مهم و اساس//ی در اس//تان و با مش//ارکت همه دس//تگاههای اجرایی دنبال میشود. آقایی یکی از مشکالت کشور را تامین مال//ی طرحها و پروژهها عنوان کرد و افزود: باید از فض//ای مثبت به وجود آمده در پس//ابرجام و حضور پررنگ و مش//تاقانه خارجیها در کشور، به بهترین وجه ممکن استفاده کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به انجام 8مذاکره با هیاتهای خارجی در 7ماه گذش//ته در اس//تان تهران اش//اره کرد و افزود: بخش عمده این مذاکرات با کش//ورهای آلمان، چین و کرهجنوبی بوده که امید است با تسهیل شرایط، شاهد س//رمایهگذاریهای این کشورها در اس//تان باشیم. آقایی تاکید کرد: تالش ما در اس//تان تهران عالوهبر تسهیل ورود سرمایههای خارجی، ج//ذب فناوریهای نوین و «هایتک» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.