تمدید مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی استان یزد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرحقوقی و امور قراردادهای س//ازمان صنایع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران از تمدید مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای صنعتی مستقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان یزد، محم//د لطفیمعز در بازدی//د از یک واحد تولیدی در ش//هرک صنعت//ی یزد با اعالم ای//ن خبر گفت: امس//ال که با ش//عار «اقتص//اد مقاومت//ی، اقدام و عمل» نامگذاری ش//ده اس//ت، سیاس//ت سازمان صنایع کوچک حمای//ت همهجانبه از تولید و رفع موان//ع و مش//کالت پیش روی صنعتگران اس//ت. وی تصریح کرد: در راس//تای همین سیاس//تهای حمایتی دستورالعمل اعطای مشوقها و تخفیفها که در نیمه نخس//ت امسال ابالغ ش//ده بود، برای 6 ماه دوم س//ال نیز تمدید ش//د. لطفیمعز ادامه داد: براساس دس//تورالعمل ابالغی سازمان صنایع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران، مدیران واحدهای صنعت//ی که مش//مول پرداخت تعدیل بده//ی معوق ب//وده و تاکنون موفق ب//ه پرداخت مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوق نش//دهاند، در صورت//ی که 001درصد بدهی خود را تس//ویه کنند از 08درصد بخش//ودگی برخوردار میشوند و ب//ا پرداخت 05درصد بدهی مش//مول 56درصد همچنین تس//ویه 53درصد تسهیالت از 05درصد بخشودگی پرداخت بهرهمند خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.