پرداخت 05درصد از هزینه اجرای طرحهای امکانسنجی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس با اش//اره به برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جذب سرمایهگذار خارجی از اختصاص یارانه برای اجرای طرحهای امکانس//نجی واحدهای صنعتی متقاضی جذب سرمایهگذار خارجی خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.