واگذاری امور زیرساختی به شرکتهای خدماتی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

پس از واگذاری 50 درصد از اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی، شرکت خدماتی شکل میگیرد.

سال بیست و هشتم

شماره 4

پیاپی 1977

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.